2017

Dokumenty o komunikaci v obci Obora (okres Tachov)

Žádostí ze dne 3. května 2017 bylo žádáno o: poskytnutí stanovisek, vyjádření, dokumentů a podkladů, které byly odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK zaslány na základě Žádosti – Naše čj. DSH/182/17 a sp. zn. ZN/3366/DSH/16 adresované dne 3. ledna 2017 Obecnímu úřadu obce Obora, okres Tachov, poskytnutí všech případných dalších dokumentů a podkladů, na základě kterých bylo vypracováno Sdělení – Naše čj. DSH/2835/17 a sp. zn. ZN/3366/16 ze dne 4. dubna 2017.

Příspěvky PK na činnost v sociální oblasti

Dne 6. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace: Jaké částky z rozpočtu Plzeňského kraje byly v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 vydány na následující položky: Státní příspěvek na činnost ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvků Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra) Finanční podpora pro sociální služby v kategorii Sociálně-aktivizační služby pro rodiny, Azylové domy pro matky s dětmi Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu Finanční podpora pěstounské péče

Vyřízení žádosti o přezkum veřejnoprávní smlouvy mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby

Vyřízení žádosti o přezkum veřejnoprávní smlouvy mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby. Bylo žádáno o sdělení, jak byla vyřízena žádost zapsaného spolku a to žádost ze dne 26. července 2016 o přezkum veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi spol. SAHM Imo, s.r.o., a Městským úřadem Nýřany, odborem výstavby. V případě, že Krajský úřad Plzeňského kraje („KÚPK“) vydával v této věci nějaké písemnosti, bylo žádáno o kopie veškerých takových písemností.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam silnic na území města Plzně - zvýšená nejvyšší dovolená rychlost

Dne 31. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Doprovodná informace byla poskytnuta dne 7. 6. 2017.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - porušení mlčenlivosti dle zákona o zdravotních službách

Dne 15. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 28. 6. 2017.