2017

Stanoviska obce Obora k předaným odvolání a stížnostem

Dne 14. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), a to konkrétně o stanoviska, vyjádření a informace vypracované obcí Obora, které byly připojeny k přeposílaným stížnostem nebo odvoláním KÚPK, vedenými pod sp. zn. ZN/238/KDS/16 a ZN/1189/KDS/16.

Poskytnutí informací - nové dokumenty pro rozhodnutí ve věci

Dne 8. června 2017 obdržel KÚPK žádost o informace podle § 13 zákona č. 106/1999 sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o kopii listin, o které byl doplněn spisový materiál sp. zn. MUBlov 16009/16/D-58 po ukončení dokazování. Vzhledem k tomu, že žadatel o informace byl zástupcem účastníka příslušného přestupkového řízení, což prokázal plnou mocí, byly požadované informace poskytnuty dne 21. června 2017.

Stanoviska MŽP k povolení změny části stavby ZEVO Chotíkov před jejím dokončením

Dne 1. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.)

Názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb.

Dne 22. května 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), a to konkrétně o názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) a jsou zařazeny do skupiny A nebo B. A dále o seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených dle výše zmíněného zákona do skupiny A, a seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených do skupiny B na území kraje

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - finanční kontrola - dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou v PK

Dne 22. 5. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Doprovodná informace byla poskytnuta dne 2. 6. 2017.