Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov

20. listopadu 2019 Renáta Sejáková

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň


ZN/203/IM/19

B e z ú p l a t n ý   p ř e v o d    p o z e m k ů

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 306 13 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemek

- parc. č. 558/136 o výměře 1274 m2, ostatní plocha, silnice,

zapsaný na LV č. 321 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro obec a k. ú. Chotíkov, dále pozemek

- parc. č. 558/231 o výměře 3623 m2,

který vznikl na základě geometrického plánu č. 1519-81/2019, vyhotoveného Ing. Tomášem Brichtou, Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, oddělením z pozemku parc. č. 558/1, zapsaného na LV č. 321 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro obec a k. ú. Chotíkov a pozemek

- parc. č. 558/232 o výměře 4492 m2,

který vznikl na základě geometrického plánu č. 1520-81/2019, vyhotoveného Ing. Tomášem Brichtou, Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, oddělením z pozemku parc. č. 558/112, zapsaného na LV č. 321 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, pro obec a k. ú. Chotíkov,

do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390.V Plzni dne 20. 11. 2019JUDr. Michal Bouřa, MBA v. r.
vedoucí odboru investic a majetkuOriginál dokumentu ve verzi pro tisk naleznete v příloze.

Soubory ke stažení