Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - PK x město Kralovice

08. listopadu 2019 Miloslava Procházková


PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/197/IM/19


B e z ú p l a t n ý    p ř e v o d    p o z e m k ů

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119,
a to pozemky:

-   parc. č. 5315/6   o výměře  726 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
-   parc. č. 5594/14 o výměře   74 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
-   parc. č. 5604/11 o výměře 347 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
-   parc. č. 5604/12 o výměře 106 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
-   parc. č. 5638/2   o výměře 862 m2, ostatní plocha, silnice,
-   parc. č. 5776/14 o výměře 146 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
-   parc. č. 5776/49 o výměře   44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,


zapsané na LV č. 2494 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, pro obec Kralovice a k. ú. Kralovice u Rakovníka

do vlastnictví města Kralovice, IČO: 00257966


V Plzni dne 20. 11. 2019

JUDr. Michal Bouřa, MBA v. r. 

vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení