58. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
21. ledna 2019 16:55, aktualizováno 15:55, Mgr. René Zeithaml

Děti z Plzeňského kraje pojedou na olympiádu
Mladí sportovci z Plzeňského kraje se jako už tradičně zúčastní letní olympiády dětí a mládeže ČR, která se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji. Na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 vyšle Plzeňský kraj 298 sportovců včetně trenérů. Plzeňský kraj svoje sportovce vybaví reprezentačními dresy, které se na každé hry připravují v originálním designu.

Soutěžit se bude v 18 sportovních disciplínách (Atletika, Basketbal, Beach volejbal, Cyklistika, Florbal, Fotbal, Judo, Letní biatlon, Orientační běh, Plavání, Skoky na trampolíně, Soutěžní lezení, Sportovní gymnastika, Sportovní střelba, Stolní tenis, Tenis, Triatlon a Volejbal) a v jedné kulturní soutěži (Street art).
 

Kraj významně investuje do sportovišť
Dotační program v oblasti sportu s názvem "Významné investice do sportovišť v Plzeňském kraji" bude letos vyhlášen poprvé. Jeho cílem je podpořit formou poskytnutí finanční dotace vybudování či rekonstrukci významného sportovního zařízení krajského významu. Podpora se týká obcí s počtem obyvatel do 30 tisíc. V rozpočtu je na dotační program vyčleněno 15 milionů korun.
 

Deset milionů pro dobrovolné hasiče
Celkem 10,3 milionu korun je pro letošní rok vyčleněno na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů Plzeňského kraje. Kraj prostřednictvím dotačního titulu přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dotační program zahrnuje tyto dotační tituly:

 • Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu
  Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje nákup nového dopravního automobilu obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu.
 • Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
  Příspěvek je určen na nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany pro JSDHO.
 • Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
  Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 000 Kč nákup nové cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z prostředků státního rozpočtu.
 • Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
  Příspěvek je určen na opravy cisternové automobilové stříkačky, které nejsou technickým zhodnocením. Maximální výše příspěvku je 700 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.
 • Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu
  Příspěvek je určen na opravy jakékoliv cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu, které nejsou technickým zhodnocením. Maximální výše příspěvku je 200 000 Kč s maximální finanční spoluúčastí kraje 50 %.


Divadlo v Klatovech získá nové koncertní křídlo
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace Plzeňského kraje, získá nové koncertní křídlo. Organizace bude koncertní křídlo, požadovaných parametrů (délka 2 m a více), poptávat u několika renomovaných firem. Předpokládaná cena je cca 1,5 milionu korun.
 

Podporu kraje získají divadelní přestavení, festivaly a slavnosti
Celkem 25 420 000 korun si rozdělí 23 organizací v Plzeňském kraji, které pořádají kulturní akce a projekty. Podpořeno například bude Divadelní léto pod plzeňským nebem, Mezinárodní folklórní festival, Animánie 2019, filmový festival Finále Plzeň 2019 nebo Hudební ceny Žebřík.
 

Kraj rozdělí regionálním knihovnám více než vloni
Na fungování regionálních knihoven letos Plzeňský kraj vynaloží 7,5 milionu korun, což je o 500 tisíc více než v předchozím roce. Rada schválila přidělení dotace ve výši 157 895 korun Městskému kulturnímu středisku ve Stříbře, které obsluhuje 10 knihoven. Dalších 7 342 105 korun si rozdělí 15 knihoven v Plzeňském kraji. Částka dotace přesahuje 200 tisíc korun, proto o přidělení financí budou ještě hlasovat zastupitelé.
 

Na výstavbu cyklostezek půjde 20 milionů korun
Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program "Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2019" v celkové hodnotě 20 milionů korun. Cílem programu je podpora vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podpora systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména výstavba cyklostezek a cyklotras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.). Vybudování specializované doprovodné infrastruktury (přírodě blízká stezka, naučná stezka, pumptrek, MTB trasa, in-line trasa, atd.)  Preferovány budou projekty týkající se mezinárodních nadregionálních dálkových tras.
 

Na trati Klatovy˗Kařez budou jezdit vlaky Českých drah
V letech 2021 – 2036 budou provozovatelem železniční dopravy na lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) České dráhy. Výběr dopravce byl proveden v rámci veřejné zakázky, která byla realizována prostřednictvím elektronické aukce. České dráhy nabídly nejnižší cenu – 242,61 Kč bez DPH za 1 vlkm (výchozí jednotková cena pro rok 2021/2022 je 219,50/vlkm). Základní objem vlkm na rok je 985 000.
 

Vyhlášení dotačního programu/titulu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019
Cílem programu je podpora činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže:
•           Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
•           Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
•           Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
•           Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
•           Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.

V rozpočtu je na dotační program vyčleněna částka 1,5 milionu korun.
 

Hospic svatého Lazara získá dotaci
Dotaci ve výši 2,3 milionu korun obdrží od Plzeňského kraje Hospic svatého Lazara v Plzni. Finance jsou určené na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služeb lůžkové hospicové a paliativní péče jako služeb obecného hospodářského zájmu.

Hospic svatého Lazara poskytuje paliativní péči hospicovým pacientům z celého Plzeňského kraje od roku 1998. Cílem paliativní péče je zlepšení kvality života nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou, převážně onkologickou chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu. Financování této péče je dlouhodobě komplikované a podfinancované. Částečně je činnost Hospice hrazena z plateb od zdravotních pojišťoven, další výnosy jsou tvořeny platbami pacientů a čerpanými příspěvky pacientů na péči podle zákona o sociálních službách. Tyto výnosy pokryjí náklady vynaložené v souvislosti s péčí o klienty Hospice pouze z části.

Přidělení dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.
 

Podpora včelařů v Plzeňském kraji
Plzeňský kraj vyhlásí dotační program Podpora včelařství (2019), do něhož mohou žadatelé podávat žádosti od 27. 2. do 6. 3. 2019. Konečným příjemcem dotace na nové nástavkové úly, pomůcky a vybavení budou začínající a stávající včelaři, kteří včelaří ve správním obvodu Plzeňského kraje. U začínajících včelařů je podporováno pořízení nových nástavkových úlů a minimálního nutného vybavení k úspěšnému včelaření. U stávajících včelařů je podporováno pořízení nových nástavkových úlů.

Finanční krytí do výše 2,5 milionu korun je zabezpečeno v rámci rozpočtu Plzeňského kraje.
 

Dotace na Ekologické investiční projekty 2019
Plzeňský kraj vyhlásí Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, který obsahuje dva dotační tituly:
– Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2019 
– Podpora protipovodňových opatření 2019

Oba výše uvedené dotační tituly jsou určeny na podporu spolufinancování pořízení projektové dokumentace pro účely výstavby vodohospodářské infrastruktury (vodovody, vodárenské objekty, kanalizace a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu) či projektové dokumentace pro realizaci preventivních protipovodňových opatření. Na dotační program jsou vyčleněny 4 miliony korun.
 

Na vodohospodářskou infrastrukturu je vyčleněno 67 milionů
Již poosmé vyhlásí Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, který je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. do 29. 3. 2019. Finanční prostředky ve výši 67 milionů korun jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu Plzeňského kraje.