61. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
25. února 2019 17:13, aktualizováno 16:13, Mgr. René Zeithaml

První občánci kraje dostanou finanční dar
První chlapec a první dívka narození v roce 2019 v Plzeňském kraji obdrží každý šek na 10 tisíc korun. Laura se narodila 1. 1. 2019 v 0:24 hod. ve Stodské nemocnici, Matyáš přišel na svět ve Fakultní nemocnici v Plzni v 8:04 hod. Šek bude rodičům dětí předán na krajském úřadě ve čtvrtek 7. března v 10:00 hodin.
 

Kraj podpoří bezpečnost v obcích
Částka 10 milionů korun je pro letošní rok vyhrazena na dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“. Finanční podpora bude poskytování obcím na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce prostřednictvím:

  1. obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo zřízením vlastní obecní policie,
  2. bezpečnostní agentury,
  3. zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového systému,
  4. dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
  5. zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích.

Jedním z aktuálních problémů mnoha obcí v kraji je proměna bezpečnostní situace, např. v souvislosti se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách. Hejtman Plzeňského kraje na toto téma inicioval několik setkání se starosty obcí k výměně informací a zkušeností. Jedním ze závěrů z těchto setkání je potřeba finanční podpory menších obcí při zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na jejich území. V loňském roce byl proto poprvé vyhlášen dotační program na podporu obcí při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku na jejich území obce, ovšem pouze prostřednictvím obecní policie.
 

Rokycanská nemocnice získá nová lůžka
Celkem 100 nových polohovatelných lůžek nakoupí Rokycanská nemocnice. Od Plzeňského kraje obdrží na nákup částku 4 miliony korun, za které pořídí polohovatelná lůžka (součástí je také příslušenství – hrazda, hrazdička a infuzní stojan) včetně pasivních antidekubitních matrací a nočních stolků s jídelní deskou. Nákupem lůžek by se tak obměnily 2/3  celkového lůžkového fondu nemocnice. Rada dnes odsouhlasila přesun finančních prostředků na zvýšení kapitálu Rokycanské nemocnice na nákup těchto lůžek.
 

Dotace pomohou s havarijními stavy
Plzeňský kraj již mnoho let finančně pomáhá obcím kraje při jejich řešení nastalých havarijních stavů a naléhavých potřeb, a to i prostřednictvím dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje. Z tohoto dotačního titulu lze požadovat od Plzeňského kraje dotaci investičního nebo neinvestičního charakteru. Pro rok 2019 je pro tyto účely vyhrazena částka 20 milionů korun.
 

Kraj chce pomoci zachovat prodejny  v malých obcích
Celkem 3 miliony korun jsou pro letošní rok vyhrazeny na pomoc malým obcím se zachováním prodejen. Dotační titul Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje by měl alespoň částečně přispět malým obcím k udržení kamenného obchodu, případně zachovat či obnovit služby pojízdné prodejny na území obce. Dotační titul „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019“ je určen výhradně obcím na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny.

O dotaci může požádat obec do 250 obyvatel, případně obec do 1000 obyvatel (rozšíření ve srovnání s minulým rokem - hranice byla obec do 500 obyvatel), pokud žádá o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce do 250 obyvatel. Uznatelnými náklady jsou náklady na energie, vodu (pokud je vlastníkem budovy obec), mzdové náklady prodavačky (pokud prodejnu provozuje obec), případně na příspěvek provozovateli prodejny (pokud prodejnu obec neprovozuje). Obec může požádat o dotaci na kamennou prodejnu až ve 3 svých částech obce do 250 obyvatel. Výše dotace je 50 tis. korun, pokud prodejnu provozuje obec nebo pokud obec hradí náklady na energie, v ostatních případech je max. dotace 30 tis. korun.

Tento dotační titul vyhlásil Plzeňský kraj poprvé v loňském roce, žádost o dotaci podalo 33 obcí, bylo rozděleno přibližně 1,3 mil. korun. Ve většině případů byla dotace určena na příspěvek provozovateli prodejny.
 

Dotace na lyžařské stopy
Kraj každoročně pomáhá obcím, které udržují lyžařské běžecké stopy. Finanční objem dotačního titulu pro rok 2019 je 500 tisíc korun, minimální výše dotace je 5 tisíc korun, maximální výše dotace je 150 tisíc korun. O dotaci mohou žádat pouze obce, které zajišťují pravidelnou strojovou údržbu lyžařských běžeckých tras na území Šumavy a Českého lesa.

Kritériem pro poskytnutí dotace a její výši jsou celkové náklady na úpravu tras v sezóně 2018/2019, počet ujetých motohodin (hodina práce stroje na údržbu tras), atraktivita oblasti (Šumavu navštěvuje více běžkařů a poskytuje lepší podmínky a infrastrukturu než oblast Českého lesa), kvalita podané žádosti a dotační morálka žadatele.
 

Přívoz v Darové získá dotaci na rok 2019
Plzeňský kraj už od roku 2014 podporuje provoz přívozu v Darové. Letos obdrží obec Břasy, která je žadatelem o dotaci, částku 320 tisíc korun. Zbylé finanční prostředky na realizaci akce jsou předpokládány z vlastních zdrojů obce Břasy a z tržeb za poskytovanou službu, kdy součástí zajištění fungování je i rekonstrukce provozní budovy č. p. 27, která slouží jako zázemí převozníka, trezor a kde je uskladněno potřebné vybavení na opravy. Rekonstrukce této budovy byla dokončena v roce 2017 a vyžádala si cca 3 mil. Kč. Nejprve se podařilo  rekonstruovat střechu, vyměnit okna a vstupní dveře, provést izolaci stavby proti vlhkosti. Následně se pokračovalo na celkové rekonstrukci vnitřních částí objektu a součástí byla i plynofikace budovy. V únoru 2018 provedena celková oprava prámu spočívající v očištění trupu, byly opraveny poškozené části pláště a celá rekonstrukce byla opatřena nátěrem. Proběhla výměna dřevěných prvků paluby.

Projekt je Plzeňským krajem podporován již od roku 2014, kdy bylo poskytnuto 310 000 Kč. Pro rok 2015 a 2016 se výše dotace snížila na 300 000 Kč, od roku 2017 došlo k navýšení na částku 320 000 Kč. Poskytnutí dotace bude ještě schvalovat zastupitelstvo.
 

Nadryby opraví služebnu a přívoz
Plzeňský kraj poskytne obci Nadryby dotaci ve výši 220 000 korun na částečné krytí nákladů spojených s opravou služebny a přívozu

V úseku mezi Dolany a Liblínem nevede přes řeku žádný most. Nejbližší se nachází jižně od Nadryb mezi Dolany a Chrástem. Přívoz Nadryby je jediný převoz v Plzeňském kraji, u kterého převážení obstarává převozník pomocí bidla.

V roce 1965 byl na řece postaven pontonový most, který však nevyhovoval, a proto se v následujícím roce v Nadrybech opět převáželo. V druhé polovině 90. let 20. století byl přívoz uzavřen kvůli opravě prámu a výměně nosného lana nad řekou, následovala oprava prámu a sloupů pro uchycení hlavního lana, v roce 1998 byl předán do majetku obce Nadryby. Převoz byl znovu obnoven v červenci následujícího roku.

Katastrofální povodeň v srpnu roku 2002 značně poničila přívoz. Až v roce 2006 získal Obecní úřad Nadryby na podporu přívozu v dotační soutěži Občanská volba vyhlášené Plzeňským Prazdrojem finanční prostředky ve výši 175.000,00 Kč, za které nechal opravit prám. Provoz byl zahájen až v červenci roku 2009. V současné době přívoz funguje od dubna do září od 8:30 do 18:30 hodin.

Celkové náklady na opravu služebny a přívozu jsou předpokládány ve výši 300 000 korun. Stávající stav služebny je nevyhovující pro další provoz a financování opravy není po ekonomické stránce v možnostech obce ani dotačních titulů. Finanční příspěvek je určen na částečné pokrytí nákladů na opravu služebny (rekonstrukce vnitřních částí, oken, dveří) a přívozu (nové nájezdy, lana).   

Přidělení dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.
 

Plzeňský kraj se zapojí do 8. ročníku Plzeňského poháru záchranářů
Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádá ve dnech 10. až 12. května 2019 v obci Prášily v okrese Klatovy již 8. ročník soutěže s názvem Plzeňský pohár záchranářů. Akce je koncipována jako metodické cvičení pro studenty vysokých škol z Čech a Slovenska. Každý ročník se specializuje na nové poznatky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči a jejich aplikaci v praxi. Tříčlenná družstva budou plnit úkoly v noční i denní etapě, které prověří znalosti soutěžících i jejich fyzickou a psychickou zdatnost. Úkolem soutěžících bude nalézat správná řešení modelových situací, ověřovat varianty řešení, vyhodnocovat chování pacientů, spolupracovat a komunikovat s ostatními soutěžícími i s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Zajímavou součástí Plzeňského poháru záchranářů je pořádání workshopů a odborných prezentací, kde se studenti mohou seznámit s odbornou problematikou jednotlivých složek IZS a vyzkoušet si práci s technikou jednotlivých složek.

Plzeňský kraj se do tohoto projektu zapojil již v minulých letech, a to v rámci projektu Zdravý Plzeňský kraj. Plzeňský kraj bude opět významným partnerem tohoto, již 8. ročníku Plzeňského poháru záchranářů a částečně se bude podílet na úhradě nákladů, které vzniknou v souvislosti s pořádáním soutěže do max. 50 tisíc korun.
 

Až 15 milionů na ochranu lesa
Na dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ je v letošním roce vyhrazena v rozpočtu částka až 15 milionů korun s předmětem podpory Ochrana mladých lesních porostů oplocením se zaměřením na meliorační a zpevňující dřeviny. Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce dotace bude zveřejněna obvyklým způsobem na úřední desce, portálu Plzeňského kraje a prostřednictvím softwarové aplikace eDotace.
 

Plzeňský kraj podpoří psí útulky
Na nový dotační program Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 je v rozpočtu vyčleněna částka 1,5 milionu korun. Cílem dotačního titulu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 je podpořit provoz útulků pro psy na území Plzeňského kraje a zajistit tak bezproblémové umístění a kvalitní péči o toulavé a opuštěné psy nalezené v obcích Plzeňského kraje.
 

Na vodohospodářskou infrastrukturu je vyčleněno 67 milionů
Již poosmé vyhlásí Plzeňský kraj Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, který je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. do 29. 3. 2019. Finanční prostředky ve výši 67 milionů korun jsou zajištěny ve schváleném rozpočtu Plzeňského kraje.