65. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
29. dubna 2019 14:35, aktualizováno 13:35, Mgr. René Zeithaml

Kraj podpoří sportovce na mistrovstvích světa a Evropy
Plzeňský kraj rozdělí částku 472 533 korun mezi 11 sportovců, kteří budou kraj reprezentovat na mistrovstvích Evropy a světa. Dotaci obdrží například Kateřina Dobrá na MS juniorů ve snowboardcrossu, střelkyně Michaela Štenglová na ME v lovecké kombinaci a na ME ve sportingu (loveckém parkouru) nebo Otakar Výborný na ME v autokrosu 2019.
 

15 milionů na podporu tělovýchovy a sportu
Celkem 15 milionů korun rozdělil kraj v dotačním programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019 celkem 241 žadatelům. Finance na neinvestiční projekty obdržely kluby, jednoty oddíly i jednotlivci na svoji činnost, podporu sportování mládeže nebo pořádání soutěží. Rada zároveň vyhlásila druhé kolo tohoto dotačního programu, kde je alokována částka 5 milionů korun. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31. května do 5. června 2019.
 

Vyhlášení dotačního programu na podporu MAS a Mikroregionů
Plzeňský kraj i v letošním roce vyhlašuje dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji, na který je vyhrazena částka 3 miliony korun. Plzeňský kraj podporuje mikroregiony a MAS již několik let. Všechny MAS, které pokrývají území téměř celého kraje, jsou dobře fungujícími subjekty, které přinášejí do regionu nemalé finanční prostředky. Fungující mikroregiony se sídlem v kraji přispívají svojí činností k rozvoji zejména menšího (nejčastěji venkovského) území, jedná se o svazky obcí nebo zájmová sdružení právnických osob.
 

Rada schválila předložení žádosti o podporu prostředků ze státního rozpočtu k výstavbě nové galerie
Rada Plzeňského kraje odsouhlasila předložení  žádosti k projektu "Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni", který bude realizovat Západočeská galerie v Plzni, do programu Ministerstva kultury České republiky 134D220 "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností". Rada souhlasí s realizací projektu a schvaluje  kofinancování tohoto projektu z rozpočtu Plzeňského kraje.

Projekt výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni je záměrem s významným nadregionálním dopadem. Jedná se o výstavbu nového objektu budovy Západočeské galerie v Plzni, který bude tvořit moderní polyfunkční budova.. Mezi hlavní přínosy a efekty vzniku nové budovy patří zásadní posílení kulturní nabídky (vybudování stálé expozice moderního umění, samostatná expozice Ladislava Sutnara, realizace výstav dle programového plánu, další doplňující kulturní aktivity, nabídka nových produktů), splnění zákonných požadavků na podmínky uchovávání sbírkového fondu a péče o něj (vybudování centrálního a tranzitního depozitáře ZČG), zkvalitnění služeb a zvýšení nárůstu počtu domácích i zahraničních návštěvníků.

Projekt je plánován na 5 let (srpen 2019 – září 2023). V letech 2020 - 2022 je plánována realizace stavby a v letech 2022 – 2023 bude řešeno vybavení (mobiliář, interiér). Na stavbu je vydáno již platné stavební povolení a byla vypracována studie proveditelnosti.

Celková výše nákladů po přepočtu na cenovou úroveň roku 2020 činí 929,4 mil. Kč a to včetně vybavení mobiliářem a interiéru. Předpokládá dotaci ze státního rozpočtu ve výši 480 mil. Kč a kofinancování části projektu z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 449,4 mil. Kč  což činí maximálně a případně nezpůsobilých výdajů projektu. 

Rada souhlasí s předložením žádosti po konzultaci s představiteli Ministerstva kultury i Ministerstva financí. V případě schválení nižší dotační částky ze státního rozpočtu rozhodne rada o dalším postupu ve věci výstavby nové galerie. 
 

Dotace na Zelené autobusy
Částkou 300 tisíc korun bude Plzeňský kraj dotovat projekt ekologické dopravy Zelené autobusy NP Šumava v roce 2019. Poskytnutí dotace odsouhlasila Rada PK a bude ještě postoupeno ke schválení zastupitelstvu.

Projekt ekologické dopravy „Zelené autobusy v Národním parku Šumava v roce 2019“ se dostává do 24. sezóny. Provoz autobusových linek bude zahájen dne 29. června 2019 v denním provozu a ukončen dne 01. září 2019. Nositelem projektu je Správa Národního parku Šumava za podpory šumavských obcí, Jihočeského a Plzeňského kraje.

Správa Národního parku Šumava financuje kompenzaci ztráty, která vzniká dopravci provozováním autobusové dopravy v rámci tohoto projektu na následujících 3 linkách:
a)         Železná Ruda, Špičák – Železná Ruda – Kvilda
b)         Horská Kvilda – Kvilda – Bučina
c)         Nová Pec – Jelení Vrchy

 

Kraj podpoří provoz cyklobusu Český les
Dotaci ve výši 190 tisíc korun městu Bělá nad Radbuzou schválili radní Plzeňského kraje. Dotace je určena na podporu rozvoje cestovního ruchu spočívající v provozování cyklobusové linky "Cyklobus Český les". Přidělení dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.

Projekt byl připraven zástupci měst Bělá nad Radbuzou, Přimda, Poběžovice a Hostouň za účelem podpory rozvoje ekologicky šetrného cestovního ruchu. Dopravu zajišťuje autobus se zvláštním přívěsem umožňujícím přepravu většího množství jízdních kol. Uvedená linka zajišťuje zlepšení dostupnosti a atraktivity území Českého lesa, které bylo doposud nedostatečně využíváno pro cykloturistiku, a to vzhledem ke zhoršené dostupnosti veřejnou linkovou dopravou a železniční dopravou. Projekt byl již v minulosti realizován jako linka autobusové dopravy zajišťující přepravu zejména cyklistů v úseku Plzeň­–Bělá nad Radbuzou (konečná stanice Železná). V roce 2013 nově došlo k prodloužení až do obce Přimda. Tento spoj pod názvem "Cyklobus Český les" je v provozu ve dnech pracovního volna od června do září roku 2019.

V roce 2013 zcela nově vznikla linka zajišťující přepravu zejména cyklistů v úseku Plzeň–Tachov–Lesná, Stará Knížecí Huť. Spoj je provozován pod názvem „Cyklobus Mže". Vzhledem k tomu, že tato linka je provozována v závazku veřejné služby v rámci nového konceptu veřejné linkové dopravy, žádost o poskytnutí účelové dotace se oproti minulým letům vztahuje jen na cyklobusovou linku Plzeň–Horšovský Týn–Bělá nad Radbuzou–Přimda „Cyklobus Český les". 
 

Na cyklostezky půjde 17,5 milionu korun
Celkem sedm projektů za 17 453 497 korun podpořila rada v rámci dotačního titulu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019. Jedná se o tyto projekty: Spálené Poříčí – výstavba nadregionální cyklotrasy Plzeň-Brdy, úsek Hořehled-Číčov; Dobřany – cyklostezka CT 3 Dobřany – část Luční – fotbalové hřiště; Nezvěstice – cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice – část úseku č. 1; Břasy – prodloužení in-line dráhy a doplnění pumptrackových prvků; Přeštice – pumptrack, Staňkov – stezka pro pěší a cyklisty – Vránov; Újezd u Svatého Kříže – výstavba pumptrackové dráhy. Uvedené dotace musí ještě projít schválením zastupitelstva.
 

Dotace na činnost spolků a akcí v oblasti životního prostředí
Rada Plzeňského kraje poskytne účelovou dotaci na podporu činnosti mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. výši 150 000 Kč na náklady spojené s propagací, vzděláváním a osvětou myslivosti v Plzeňském kraji (pořádání vzdělávacích akcí, chovatelských přehlídek a výstav) v roce 2019.

Sdružení Českého zahrádkářského svazu poskytne kraj dotaci ve výši 100 000 Kč na náklady spojené s pořádáním vzdělávacích akcí, výstav a zahrádkářských soutěží pro veřejnost i členy základních organizací svazu.

Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Stříbro, poskytne Plzeňský kraj individuální dotaci 20 000 Kč na podporu pořádání oblastního kola soutěže Zlatá včela pro mladé včelaře v roce 2019, na podporu aktivních včelařských kroužků v Plzeňském kraji a na nákup vybavení pro zajištění provozu základní organizace Stříbro.

Spolek pro rozvoj včelařství Mája obdrží dotaci na akci Série včelařských přednášek Svět včel a včelařů pohledem Apimondie 2019 v Plzeňském kraji individuální dotaci ve výši 75 000 Kč.

Klub kaktusářů Plzeň, z.s., získá dotaci 65 000 Kč na akci pro děti "Namaluj kaktus, dostaneš kaktus" v rámci tradiční výstavy kaktusů konané každoročně v Plzni.

Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Štěnovice, Plzeňský kraj finančně pomůže s v výměnou a doplněním výstavního fundusu v rámci pořádání propagační výstavy holubů, králíků a drůbeže. Jedná se o částku 20 000 Kč.
 

Obědy do škol v Plzeňském kraji
Plzeňský kraj chce podpořit školní stravování dětí ze sociálně slabých rodin v mateřských  a základních školách, proto požádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o podporu projektu "Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020" v rámci výzvy Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit stravování dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let. Projekt bude zastřešovat Plzeňský kraj a díky němu podpoří Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, kterou zřizuje. Jedná se o zajištění stravování pro 6 dětí mateřské školy a 26 žáků základní školy. Současně bude podpořeno dalších 22 základních a mateřských škol, které se zapojily do projektu prostřednictvím svých zřizovatelů, kterými jsou obce a města. Předpokládané výdaje projektu činí 1,99 mil. Kč.