74. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
30. září 2019 15:16, aktualizováno 14:18, Mgr. René Zeithaml

Kraj podpoří politické vězně
Finanční dar ve výši 5 tisíc korun obdrží vybraní bývalí političtí vězni z Plzeňského kraje, členové Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Jednorázový finanční příspěvek obdrží 13 bývalých politických vězňů, vězněných v nacistických koncentračních táborech. Plzeňský kraj je jeden z mála krajů, který finančně přispívá bývalým politickým vězňům.
 

Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje vyhlášena
Plzeňský kraj vyhlásil soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje, která je určena pro obce na území kraje. Pořádáním soutěže chce kraj ocenit náročnou a záslužnou práci obecních kronikářů, umožnit jim setkání nad nejlepšími kronikami a získat nové zkušenosti.

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, je kroniku povinna vést každá obec. Kronika může být vedena jako ručně psaná kniha nebo v elektronické podobě s následným tiskem po uzavření každého kalendářního roku. Obce se mohou soutěže zúčastnit na základě zaslané přihlášky, následně musí svou kroniku doručit k hodnocení na krajský úřad.

Kroniky přihlášené do soutěže budou rozděleny do 4 kategorií:

  • ručně psané kroniky obcí do 500 obyvatel,
  • ručně psané kroniky obcí s počtem obyvatel 501 - 1500,
  • ručně psané kroniky obcí nad 1500 obyvatel,
  • kroniky vedené elektronicky bez ohledu na velikost obce.

Ve srovnání s minulým ročníkem byla na základě připomínek kronikářů a metodiků přidaná samostatná kategorie pro elektronicky vedené kroniky. V letošním roce budou hodnoceny zápisy do kroniky z let 2016, 2017 a 2018, do kroniky musí být zapsány všechny tři soutěžní roky. Nejlepší kroniky bude vybírat odborná porota. Vítězné kroniky budou finančně ohodnoceny v každé kategorii první tři místa: 1. místo: 20 tisíc Kč, za 2. místo: 10 tisíc Kč, za 3. místo: 5 tisíc Kč.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 28. listopadu 2019 v Měšťanské besedě.
 

Budou proznačené nové úseky dálkových cyklotras  
Rada schválila zadání objednávky na vypracování projektové dokumentace na vyznačení dálkových cyklotras na území kraje v celkové hodnotě nepřesahující částku 260 tisíc korun.

V rámci optimalizace sítě dálkových cyklotras je nutné zpracovat projekt včetně schvalovacích řízení a realizace dopravních značení na:

  • Vyznačení přeložky národní cyklotrasy CT3 v úseku Plzeň - Červený Hrádek
  • Vyznačení cyklotrasy Plzeň - Brdy, Padrťské rybníky
  • Vyznačení propojky národní cyklotrasy č. 37 a dálkové cyklotrasy č. 306 přes lávku na železničním mostě v k. ú. Pňovany

Z důvodu stavební činnosti při výstavbě železničních tunelů v rámci optimalizace železniční trati Praha - Plzeň byla mezi městskou částí Plzeň Doubravka a Újezd vybudována komunikace opatřená asfaltovým povrchem. Dále z důvodu přeložení železničního tělesa do tunelů a následného zrušení původního vedení železniční trati došlo v místě vyústění železničních tunelů k terénním úpravám, které původní vedení národní cyklotrasy CT 3 přerušily. Taktéž v minulosti byla postavena cyklostezka podél říčního koryta Úslavy, která je vyústěna do Chrástecké ulice v Plzni. V terénu je však národní cyklotrasa stále vyznačena v původním vedení, tedy zástavbou, ulicemi s motorovou dopravou. Předmětem projektu bude přeložení národní cyklotrasy CT3 na vybudovaný úsek samostatné cyklostezky. Dále změna jejího vedení v prostoru vyústění železničních tunelů a následné vedení po vybudované komunikaci až do městské části Plzeň-Újezd, kde bude dále pokračovat ulicí Svatojírská, V Brance, U Lísky, Na Háji až do obce Červený Hrádek, kde vyústí
do ulice V Hájku. V ulici U Hřiště se napojí do původního vedení. Přeložením vedení dojde ke zrušení závleku v současném vedení okolo vrcholu Chlum, a k podstatnému vylepšení výškových i kvalitativních parametrů cyklotrasy CT3.

Plzeňským krajem je ve spolupráci s dotčenými obcemi projektováno a budováno cyklistické propojení Plzeň - Brdy. Do současné doby byla za podpory Plzeňského kraje zpracována studie vedení předmětné cyklotrasy, která je po jednotlivých úsecích rozpracovávána do dalších úrovní projektových dokumentací dle požadavků na výstavbu dílčích úseků z hlediska stavebního řízení. V současné době probíhá výstavba úseků předmětné cyklotrasy v závislosti na úrovni majetkové a legislativní přípravy. Do současné doby však nebylo stanoveno jednotné značení cyklotrasy i její proznačení v terénu.

Plzeňský kraj, ve spolupráci se SŽDC a za finanční podpory SFDI, v letošním roce vybudoval lávku pro cyklisty, která je součástí železničního mostu na trase Pňovany - Konstantinovy Lázně. Most překonává vodní dílo Hracholusky. Vybudováním lávky vznikla možnost propojení národní cyklotrasy č. 37 a dálkové cyklotrasy č. 306, která dále pokračuje směrem do Karlovarského kraje, kde se napojuje na mezinárodní cyklotrasu EV4.
 

Kraj pomůže nemocnici v Sýrii
Darováním nepotřebného majetku pomůže Plzeňský kraj vybavit zařízení nemocnice al Houda v Damašku v Sýrii. S žádostí o pomoc byla oslovena nemocnice v Domažlicích, na kterou se obrátila organizace ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Ta v rámci své humanitární činnosti organizuje projekt, jehož cílem je vybavit Nemocnici al Houda, Al-Sbeina area, v Damašku ve válkou poničené Sýrii základním zařízením a materiálem a umožnit základní lékařskou péči. Al Houda je jediná nemocnice obsluhující zemědělskou oblast Damašku a jeho jižní přilehlé části. Pomáhá lidem z nízkých sociálních poměrů. Nemocnice je soukromá a tedy nezávislá na politické situaci. Extrémistické islámské skupiny zcela rozebraly a odcizily vybavení nemocnice.

Majetek, který byl vytipován jako vhodný pro tyto účely, byl již vyřazen z evidence. Jedná se o 4 ks lůžek a 4 ks antidekubitních matrací.