Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - objasnění VPS

05. ledna 2017 12:12, aktualizováno 11:12,

Dne 10. 12. 2016 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
V žádosti byly požadovány následující informace:

  • Je příslušný odbor městského úřadu v Tachově speciálním stavebním úřadem ve věcech místních komunikací pro obec Obora, okres Tachov, a jako takový může nařídit vedení obce Obora, ve smyslu § 137 odst. 1 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., urychlené napravení nevyhovujícího stavu a správy místní komunikace v obci Obora, které mohou způsobovat občanům obce újmu, nebo poškozování jejich majetku, protože obec na tyto výzvy ze strany občanů dlouhodobě nereaguje?
  • Má příslušný odbor městského úřadu v Tachově podle této smlouvy řešit podněty, správu a přestupky spojené s místní komunikací v obci Obora, okres Tachov, zejména podněty, které by mohly být vyhodnoceny jako porušování zákona o pozemních komunikacích?

Poskytnuty byly následující informace:
V působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností je projednávání správních deliktů podle §42a a 42b zákona o pozemních komunikacích ve věcech dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednání je příslušný celní úřad nebo Ministerstvo dopravy.
Pro objasnění veřejnoprávní smlouvy sdělujeme, že na základě ust. § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s účinností od 31.12.2015, vykonávaly působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací obce. Ustanovením § 16 odst. 1 téhož zákona byl pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní úřad.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že státní správu ve stavebním řízení na stavby pozemních komunikací, resp. na dopravní stavby vykonávaly speciální stavební úřady, kterými jsou dle výše uvedeného zákona příslušné silniční správní úřady. Působnost speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby vykonávaly od 1.1.2016:

  • Ministerstvo dopravy u dálnic, krajské úřady u silnic I. třídy, obecní úřady obcí s rozšířenou působností u silnic II. a III. třídy a u veřejně přístupných účelových komunikací a obce u místních komunikací.

Novela zákona delegovala výkon působnosti speciálního stavebního úřadu u místních komunikací na obce. Z důvodu, že obce měly s výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace obrovské problémy (absence specialisty na oblast stavebního řízení), jedním způsobem jak danou věc vyřešit, bylo přenesení této agendy na obecní úřady obce s rozšířenou působností na základě veřejnoprávní smlouvy.
Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s účinností od 14.12.2016
Novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s účinností od 14. 12. 2016 došlo v této oblasti ke změně. Ustanovení § 40  odst. 5 zákona o pozemních komunikacích stanoví, že obecní úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle ust. § 40 odst. 4 téhož zákona, vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
Od 15.12.2016 vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na základě ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, opět obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Informace byly poskytnuty dne 23. 12. 2016.