Ocenění Plzeňského kraje v oblasti tradiční lidové kultury

31. října 2019 11:30, aktualizováno 06. listopadu 2019 06:46, Ing. Josef Kuželka

Plzeňský kraj v rámci péče o oblast tradiční lidové kultury oceňuje každoročně subjekty a osobnosti, které se významnou měrou podílejí na udržování lidových tradic regionu a pomáhají tak zachování, ochraně a rozvoji jeho rázu. Děje se tak prostřednictvím zápisů do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje a udílením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje.

 

Nemateriální kulturní dědictví (statky/projevy tradiční lidové kultury)

Pod pojmem tradiční lidová kultura vnímáme především folklór, tradiční řemesla a lidovou architekturu, ale přesah je mnohem širší.

Regionálně nejvýznamnější projevy tradiční lidové kultury jsou vedeny ve formě Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje (dále jen „Seznam“), který byl zřízen v roce 2011, a jeho vedením bylo pověřeno Regionální pracoviště Plzeňského kraje pro dokumentaci tradiční lidové kultury a péči o ni ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.

Návrhy na zápis do Seznamu posuzuje jedenáctičlenná Komise pro zápis nemateriálních statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje (aktuální složení viz příloha č. 1) jmenovaná Radou Plzeňského kraje.

Jejím úkolem je kromě posuzování návrhů též prostřednictvím jednotlivých členů z řad odborníků návrhy přednášet, případně přednesené návrhy oponovat.

Za výsledné návrhy, které jsou na základě doporučení komise předloženy ke schválení Radě Plzeňského kraje, odpovídá Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.

V roce 2017 bylo do Seznamu zapsáno 6 mimořádných projevů nemateriálního kulturního dědictví, a to:

Staročeská svatba, masopustní průvod městem Plánice (1 nositel)

Postřekovský masopust (1 nositel)

Plzeňské loutkářství (1 nositel)

Bednáři Plzeňského Prazdroje (1 nositel)

Kolovečská keramika rodiny Volfů (1 nositel)

Ochotnické divadlo západních Čech (aktuálně 5 nositelů, z toho 1 certifikován v roce 2017, 2 v roce 2018 a 2 jsou schváleni pro certifikaci v roce 2019)

 

V roce 2018 přibyly další 2 projevy / statky, a to:

Dudy a dudácká muzika v Plzeňském kraji (8 nositelů)

Strážovské krajkářství (1 nositel)

Každý zapsaný projev má jednoho nebo více nositelů, kteří jsou garanty jeho uchování do budoucna. V případě, že je detekován, komisí doporučen a Radou PK schválen nový / další nositel stávajícího statku, doplňuje, resp. aktualizuje se provedený zápis (v letech 2018 a 2019 byli doplněni noví nositelé nemateriálního statku Ochotnické divadlo západních Čech zapsaného na seznam v roce 2017).

Návrh na zápis statku / projevu tradiční lidové kultury se předkládají Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., v souladu s Pravidly pro vedení seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury v Plzeňském kraji (viz příloha č. 2).

Zřízení uvedeného seznamu na krajské (regionální) úrovni bylo iniciováno zřízením Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

 

Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Jedná se o regionální titul udělovaný Radou Plzeňského kraje na základě doporučení pětičlenné Komise pro výběr kandidátů na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“ (složení viz příloha č. 3)  řemeslníkům z Plzeňského kraje, kteří udržují živé mistrovství v tradičních rukodělných oborech. Titul spojený s oceněním je udělován od roku 2017 každoročně až 3 řemeslníkům (pouze v rámci 1. ročníku byly výjimečně uděleny 4 tituly). Titul není určen pro ocenění výrobců potravin či pokrmů.

Titul je určen osobám s trvalým pobytem v Plzeňském kraji, které dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby, a to v oborech, které jsou zásadním způsobem ohroženy, nebo jim hrozí zánik, a přiměřeně svým možnostem předávají svoje znalosti a prezentují své výrobky na veřejnosti.

Titul se uděluje řemeslníkovi na dobu neurčitou a osvědčuje se certifikátem se znakem Plzeňského kraje a podpisem hejtmana. Současně obdrží oceněný řemeslník i oprávnění používat na svých výrobcích speciální označení, jakožto marketingovou známku kvality.

Podmínky nominace a kompletní pravidla viz příloha č. 4.

Vyhlášením ceny Plzeňský kraj reagoval na výzvu UNESCO „Žijící lidské poklady“ a navázal také na již od roku 2001 každoročně udělovaný celostátní titul „Nositel tradice lidových řemesel“.

V listopadu 2017 na základě doporučení odborné výběrové komise udělil Plzeňský kraj tento prestižní titul čtyřem řemeslníkům:

•          Rudolfu Volfovi z Kolovče v oboru hrnčířství

•          Miloslavu Trefancovi z Čínova v oboru kovářství 

•          Josefu Hrůzovi z Kyšic v oboru bednářství

•          Martinu Volfovi z Kolovče v oboru hrnčířství

První tři uvedení jsou zároveň laureáty celostátního titulu Nositel tradice lidových řemesel (viz též níže).

V roce 2018 byl titul udělen:

•          Ing. Jaromíru Konradymu v oboru tradiční výroba chodských dud (a dalších drobných lidových hudebních nástrojů),

•          Janu Šupovi v oboru tradiční pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství) 

•          Daně Soukupové v oboru tradiční drátenictví

V roce 2019 bylo udělení titulu schváleno:

•          Jiřímu Wallnerovi v oboru tradiční stavební kovářství

•          Jiřímu Koženému v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů 

•          Marii Kopecké v oboru výroba krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka

Ocenění řemeslníci obdrží cenu Plzeňského kraje navrženou a zhotovenou sochařem Václavem Fialou, plátěnou zástěru s logem titulu a razítko pro označování svých výrobků, a to v rámci slavnostního ceremoniálu, který se koná vždy v posledním čtvrtletí roku hodnocení (zpravidla v prosinci).

 

Slavnostní  předávání ocenění

Slavnostní ceremoniál probíhá za účasti členů Rady Plzeňského kraje.

V roce 2017 proběhla akce ve spojení s vyhlášením výsledků soutěže Památka Plzeňského kraje. Fotografie z 1. ročníku naleznete na /clanek/plzensky-kraj-vybral-nej-pamatku-kraje-a-mistra-tradicni-remeslne-vyroby-0

V roce 2018 proběhlo z důvodu rozsáhlosti (velký počet oceněných) slavnostní předávání ocenění v oblasti tradiční lidové kultury samostatně, a to 13.12.2018. Fotografie viz /clanek/den-kultury-plzenskeho-kraje-2018-ve-znameni-dud-a-dudactvi-2

Slavnostní ceremoniál v roce 2019 se uskuteční 10.12.2019 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje.

 

Celostátní titul „Nositel tradice lidových řemesel“

Titul „Nositel tradice lidových řemesel“ uděluje od roku 2001 každoročně vybraným lidovým výrobcům ministr kultury České republiky. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

(mírně upravená formulace z http://www.lidovaremesla.cz/?page=nositele/drzitele)

 

Z Plzeňského kraje titul obdrželi p. Rudolf Volf z Kolovče (2001) za výrobu hrnčiny,  p. Miloslav Trefanec z Klatov – Čínova (2002) za tradiční kovářství a p. Josef Hrůza z Plzně za tradiční bednářství (2012).

(viz /clanek/titul-nositel-tradice-lidovych-remesel)

Aktuálně platí, že na celostátní úrovni lze nominovat pouze řemeslníky, kteří jsou schválenými laureáty regionálního titulu.

Soubory ke stažení