Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací

11. června 2019 08:16, aktualizováno 12. listopadu 2019 08:16, Bc. Petra Hessová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání dne 10. června 2019 svým usnesením č. 1163/19 poskytnutí dotací z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 (dále jen HS a NPO PK 2019).
V příloze tohoto článku je Tabulka rozdělení dotací z tohoto titulu včetně uvedení náhradních akcí (u náhradních akcí je uvedeno pořadí dle charakteru akce - zda se jedná o investiční či neinvestiční akci - i maximální částka případné dotace).
Všichni Žadatelé budou informováni o stavu svých Žádostí prostřednictvím systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace.

Obec, které byla schválena dotace, musí dle Pravidel titulu před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace doložit tyto doklady (s ohledem na účel akce):

1) Smlouvu (smlouvy) o dílo včetně položkového rozpočtu, cenové nabídky apod. s přímým zhotovitelem díla na celkové náklady akce. Dílo musí být provedeno oprávněným podnikatelem. Ve smlouvě o dílo (zejména u místních komunikací, chodníků, veřejných prostranství, vodovodní a kanalizační sítě, obecní budovy apod.) bude uvedena identifikace umístění podle katastru nemovitostí. Ve smlouvě o dílo bude vždy uvedeno IČO smluvních stran, cena díla bez DPH, výše DPH a cena s DPH; případně fakt, že dodavatel není plátcem DPH. Název zhotovitele díla bude uveden vždy podle Administrativního registru ekonomických subjektů (ARES) nebo Veřejného rejstříku (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík). Více info viz Pravidla DT.

2) Doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s ohledem na druh a charakter stavby (územní souhlas, pravomocné územní rozhodnutí, sdělení k ohlášení stavby, pravomocné stavební povolení apod.).

Pokud akce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, příjemce předloží doklad o tomto od příslušného stavebního úřadu, případně speciálního stavebního úřadu (v případě staveb pozemních komunikací a vodohospodářských děl). Tuto skutečnost nelze doložit čestným prohlášením. Pokud ve vyjádření stavebního úřadu NEJSOU popsány práce, které stavba zahrnuje, příjemce doloží ještě svoji žádost o vyjádření ke stavbě, kterou stavebnímu úřadu předložil. Jestliže je předmět dotace památkově chráněn nebo se nachází v památkově chráněném území, musí příjemce doložit také závazné stanovisko, popř. rozhodnutí orgánu státní památkové péče.

3) Aktuální výpis z katastru nemovitostí - pouze pokud se změnil stav od podání žádosti.

4) U akcí týkajících se veřejného rozhlasu a osvětlení příjemce doloží katastrální mapu se zákresem umístění a soupis dotčených parcel (nemusí dokládat výpis z katastru nemovitostí.

5) Souhlas s realizací akce ze strany vlastníka nemovitosti, ne starší 6 měsíců - pouze v případě akcí týkajících se chodníků, místních komunikací, technické infrastruktury, veřejných prostranství, sakrálních staveb a hřbitovů, které nejsou ve vlastnictví příjemce dotace.

Výše uvedené naskenované doklady (za jejichž úplnost odpovídá žadatel o dotaci) vloží příjemce před uzavřením dotační smlouvy do systému eDotace (žádost v eDotacích nastaví administrátor do stavu Doplnění podkladů; po vložení všech výše uvedených dokladů stiskne příjemce tlačítko Podklady doplněny). Administrátor provede kontrolu vložených dokladů, a pokud budou dostatečné, vyzve pomocí systému příjemce k podpisu smlouvy.

Smlouvy o poskytnutí účelových dotací z dotačního titulu HS a NPO PK 2019 budou se schválenými žadateli sepisovány v termínu od 24. 6. 2019 do 31. 10. 2019 (s případným náhradníkem do max. 29. 11. 2019) VŽDY po předchozí telefonické domluvě na konkrétním termínu s pracovníkem Oddělení regionálního rozvoje ORR KÚPK (dle okresu realizace dotované akce):
Mgr. Václav Baxa - okres Domažlice - tel. 377195406
Ing. Michaela Černá - okres Klatovy a Tachov - tel. 377195305
Bc. Petra Hessová - okres Plzeň-jih a Plzeň-město - tel. 377195695
Bc. Lenka Šmejkalová - okres Plzeň-sever a Rokycany - tel. 377195764.

Informace o stavu jednotlivých Žádostí obcí jsou k dispozici v systému pro dotační řízení Plzeňského kraje eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/).

V příloze tohoto článku se nachází i formulář Závěrečného vyhodnocení akce (příloha Pravidel DT).

Soubory ke stažení