Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - obchodní společnosti

31. srpna 2016 10:54, aktualizováno 09:54,

Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen KÚPK) obdržel dne 15. 8. 2016 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.).

V žádosti bylo požadováno poskytnout kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně výše podílu.

Dále bylo požadováno zodpovědět následující otázky:

 1. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných krajem?
 2. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.) explicitně uvedeno, že jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.
 3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat jiné společnosti?
 4. Má kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní společnosti (existence strategických dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností, existence výkonnostních indikátorů hospodaření)?
 5. Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových opatření provedených v roce 2016?

KÚPK informace poskytl v termínu daném zákonem, a to dne 30. 8. 2016.

Byly poskytnuty následující informace:

Uvádíme kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje vč. výše majetkového podílu:

 • Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s., IČO 29107245, Plzeňský kraj je jediným akcionářem (100 %)
 • Klatovská nemocnice, a. s., IČO 26360527, Plzeňský kraj je jediným akcionářem (100 %)
 • Rokycanská nemocnice, a. s., IČO 26360900, Plzeňský kraj je jediným akcionářem (100 %)
 • Stodská nemocnice, a. s., IČO 26361086, Plzeňský kraj je jediným akcionářem (100 %)
 • Domažlická nemocnice, a. s., IČO 26361078, Plzeňský kraj je jediným akcionářem (100 %)
 • Nemocnice následní péče LDN Horažďovice, s. r. o., IČO 26360870, obchodní podíl 100 %
 • Nemocnice následné péče Svatá Anna, s. r. o., IČO 26360896, obchodní podíl 100 %
 • Školní statek Horšovský Týn – Horšov, s. r. o., IČO 27967921, obchodní podíl 100 %
 • Školní statek Klatovy – Činov, s. r. o., IČO 27967697, obchodní podíl 100 %
 • POVED s. r. o., IČO 29099846, obchodní podíl 66 %

K jednotlivým dotazům:

 1. Změny stanov obchodních společností se 100 % podílem kraje jsou vždy předkládány ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje.
 2. Obchodní společnosti ovládané krajem nemají ve svých společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.) výslovně uvedeno, že jsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. Bylo by to také nadbytečné, protože okruh povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 je stanoven přímo zákonem a ustanovení obsažené ve společenských smlouvách (stanovy, zakladatelská listina apod.) by nemohla tento okruh změnit.
 3. Obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách a dalších zakládacích dokumentech) nemají výslovně vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či kupovat podíly v jiných společnostech. Bylo by to nadbytečné. Systém řízení je nastaven tak, že by vlastník v případě takového záměru byl uvědoměn a vedení žádné ze společností by takový krok neučinilo o své vůli.
 4. Kraj vlastní všechny obchodní společnosti jako jediný společník (s výjimkou POVED s. r. o.), a to na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje o jednotlivých společnostech. Společnosti jsou vázány směrnicemi rady kraje.

Vlastnická struktura Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a. s., je definována už samotnou strukturou, ovládacími smlouvami a akciemi, které vlastní Plzeňský kraj. Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s., má zpracované a realizované následující dokumenty a postupy:

 1. Strategický plán Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje 2014, poslání, vize, cíle, strategie. V návaznosti na tento dokument mají nemocnice zpracované dokumenty Strategický plán nemocnice – poslání, vize, cíle, strategie
 2. Metodika Hodnocení předsedů představenstev/jednatelů nemocnic Skupiny ZHPK
 3. Každoroční stanovení finančního plánu a kontrola jeho dodržování

Pro POVED s. r. o. kraj nemá zpracovánu vlastnickou politiku jakožto strategický dokument k řízení a rozvoji společnosti. Společnost je vázána směrnicemi rady kraje a ostatními vnitřními přepisy kraje. Stejně tak nemá výkonnostní indikátory hospodaření, neboť společnost je spoluvlastněna městem Plzní a vytvořena za účelem provádění servisních služeb a koordinace veřejné dopravy, tj. poskytování veřejné služby, nikoliv za účelem tvorby zisku. Financování je prováděno pomocí 6 příkazních smluv a jejich dodatků, kterými je vymezena činnost pro jednotlivé roky. Dozorčí rada vykonává dohled nad výkonem působnosti jednatelky a chodem společnosti. Zastupitelstvo kraje schvaluje program a scénář valné hromady, jedním z bodů je i zpráva o činnosti společnosti.

Ke kategorii rozpočet:

Všechna schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na webové stránce kraje: http://usneseni.kr-plzensky.cz/Vzhled/UsneseniRada.aspx#.

Kompletní seznam rozpočtových opatření je součástí závěrečných účtů kraje.