Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018 - 2019

18. června 2018 Bc. Petra Hessová

Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (dále je RIS3 strategie PK) vznikla podobně jako ve všech krajích ČR na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovačních strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (dále jen VaVaI) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů.

Tato první aktualizace RIS3 strategie PK, která byla schválena 11. 6. 2018 Zastupitelstvem PK, se soustředí na doplnění chybějících strategických oblastí „Prostředí pro VaVaI“ a „Marketing VaVaI“ a na dopracování tohoto dokumentu do podoby standardní strategie, jejíž realizaci lze koordinovat a hodnotit. Cílem provedených změn je bezodkladně vytvořit příznivější podmínky pro komunikaci a spolupráci všech významných aktérů ve VaVaI, využít synergické efekty realizovaných aktivit a zlepšit obraz Plzeňského kraje v této oblasti.

Aktualizace RIS3 strategie PK byla realizována v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení