Jste zde

Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 – vyhlášení

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2824/18 ze dne 10. 12. 2018 znění pravidel pro žadatele a příjemce dotací z dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2019 a vyhlašuje následující dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2019:

  • Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje
  • Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje

 

Dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro rok 2019 se týká poskytování dotací pro oblast péče o kulturní dědictví jako účinného nástroje k posílení hodnoty a atraktivity území Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je efektivně přispívat při obnově kulturních památek Plzeňského kraje, k zachování jejich kulturně historického charakteru a výpovědní hodnoty. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:

  • Dotace na stavební a restaurátorské práce přímo související se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky.
  • Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.
  • Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

 

Dotační program Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje pro rok 2019 se týká poskytování dotací k zajištění zájmů památkové péče v regionu Plzeňského kraje. Cílem navrhovaného dotačního programu je podporovat obnovu a rehabilitaci staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky na území památkových rezervací a zón a staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, a zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru. V rámci programu budou dotace poskytovány v následujících dotačních titulech:

  • Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce přímo související se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí neprohlášených za kulturní památku, ale nacházejících se na území rezervací a zón. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje.
  • Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.
  • Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

 

Dotace z obou dotačních programů budou poskytovány zejména na obnovu objektů, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo objekty, jejichž obnova je již rozpracována a její nedokončení by vedlo k nevratnému poškození jejich památkových a historických hodnot.

 

Znění pravidel obou dotačních programů pro rok 2019 včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách tohoto článku.

 

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Sběr žádostí je stanoven v termínu 18. 01. 2019 - 18. 02. 2019 (do 17:00 hodin).

 

 

Konzultační místo:

Krajský úřad Plzeňského kraje,

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Škroupova ul. 18

306 13 Plzeň   

 

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00.

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí v úředních hodinách do 11. 02. 2019.

Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

 

Kontaktní osoby poskytující informace související s dotačními programy:

Bc. Petr Bunda

vedoucí oddělení památkové péče

č. kanceláře 462

Telefon: +420 377 195 361

E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

 

Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:

Mgr. Tereza Eismannová
č. kanceláře 464
Telefon: +420  377 195 631
E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz
administrátor pro ORP: Rokycany, Stříbro, Tachov

 

Mgr. Vilém Wolf
č. kanceláře 471
Telefon: +420 377 195 240
E-mail: vilem.wolf@plzensky-kraj.cz
administrátor pro ORP: Kralovice, Nýřany, Stod

 

Mgr. Michael Bašta

č. kanceláře 471

Telefon: +420 377 195 616

E-mail: michael.basta@plzensky-kraj.cz

Administrátor pro ORP: Domažlice, Horšovský Týn, Horažďovice, Klatovy

 

Mgr. Jaroslava Řehořová

č. kanceláře 464

Telefon: +420  377 195 424

E-mail: jaroslava.rehorova@plzensky-kraj.cz

Administrátor pro ORP: Blovice, Přeštice, Nepomuk, Sušice

 

Ing. Michala Poláková

č. kanceláře 467

Telefon: +420 377 195 344

E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

Administrátor pro ORP: Plzeň

 

 

Obecné informace o dotačních programech:

Helena Procházková, sekretariát vedoucí odboru

č. kanceláře 460

Telefon: +420 377 195 189

E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz

 

Časový harmonogram dotačních programů:

18. 12. 2018 vyhlášení a zveřejnění Programu

18. 01. 2019 otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace

18. 02. 2019 uzávěrka podávání žádostí o dotace

01. 08. 2019 konec lhůty pro nahlášení zmenšení rozsahu prováděných prací

06. 09. 2019 konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

31. 10. 2019 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

 

Termíny projednání žádostí v orgánech Plzeňského kraje budou zveřejněny v aplikaci eDotace.

Aktualizováno dne 19.12.2018 - 08:22