Jste zde

Krajský živnostenský úřad

KŽÚ je oddělením odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Činnosti vykonávané krajským živnostenským úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,

krajský živnostenský úřad

  • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu
  • je oprávněn nařídit obecnímu živnostenskému úřadu ve svém správním obvodu provedení živnostenské kontroly
  • je odvolacím orgánem vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecních živnostenských úřadů, rovněž přezkoumává rozhodnutí obecních živnostenských úřadů mimo odvolací řízení a rozhoduje o povolení či nařízení obnovy
  • na úseku živnostenského podnikání spolupracuje s dalšími příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání a zabezpečuje spolupráci s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
  • má právo vyžadovat od ústředních správních orgánů potřebná stanoviska a vyjádření
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku

      Kontrola regulace reklamy

Krajský živnostenský úřad dále plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, např. je jedním z dozorových orgánů dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími dozorovými orgány jsou podle výše uvedeného zákona Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která je orgánem dozoru pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv je orgánem pro reklamu na humánní léčivé přípravky a sponzorování v této oblasti, Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti, Státní rostlinolékařská správa dohlíží na reklamu na přípravky na ochranu rostlin, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé přípravky, Úřad pro ochranu osobních údajů dozorovým orgánem pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky.

Ve všech ostatních případech je k výkonu dozoru příslušný krajský živnostenský úřad. Jedná se např. o dozor nad dodržováním reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, zahrnující jak klamavé, tak agresivní obchodní praktiky, dále pak dozor nad reklamou na tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a kojeneckou výživu, reklamou na střelné zbraně a střelivo, reklamou na pohřební služby a v neposlední řadě  krajský živnostenský úřad např. dozoruje, zda není šířena reklama skrytá nebo srovnávací, reklama ohrožující psychický nebo morální vývoj dětí, nebo reklama, která podporuje chování poškozující zdraví.

Cenová kontrola

V rámci krajského úřadu je krajský živnostenský úřad v souladu s § 4 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, pověřen výkonem cenové kontroly, ukládáním a vybíráním pokut za porušení cenových předpisů. Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách je předmětem cenových kontrol dodržování cenových předpisů, zejména pak plnění evidenční a informační povinnosti nebo povinnosti označování zboží cenami :

  • v souladu s ustanovením § 11 výše uvedeného zákona je prodávající povinen vést evidenci o cenách uplatňovaných při prodeji a uchovávat tři roky po skončení platnosti ceny zboží evidenci o cenách a kalkulace cen
  • v § 13 je prodávajícímu stanovena povinnost  označit zboží cenou  platnou v okamžiku nabídky a vztaženou k prodávanému jednotkovému množství zboží nebo je povinen zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně např. formou ceníku 
  • dle § 13a musí při nabídce a prodeji zájezdů prodávající spotřebiteli poskytnout informaci o konečné ceně zájezdu, která má být zaplacena.

      Zákon o zemědělství

Krajský živnostenský úřad v souladu s ustanovením § 2g odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.

CzechPoint

v rámci projektu vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; např. ověřené výpisy z katastrálního úřadu, obchodního,  živnostenského rejtříku a výpis z rejstříku trestů.

ECCRS

provádí klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů na základě Doporučení Evropské Komise K(2012)3021

Spotřebitelský ombudsman

je systém, který za pomoci kontaktních míst na Živnostenských úřadech /ŽÚ/ a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi /NNO/ umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv.

 

 

 

     Kontakty:

     Ing. Jan Nový, vedoucí odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

     Ing. Václav Kohout, vedoucí odd. krajský živnostenský úřad

     Bc. Alena Šulcová, zást. ved. odd. krajský živnostenský úřad

 

Aktualizováno dne 26.05.2017 - 12:44