Jste zde

Úřední deska

Rozhodnutí o odvolání č. j. PK-RR/2502/19 - vrata Křimice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, rozhodl o odvolání proti usnesení Magistrátu města Plzně, odboru stavebně správního, o pověření ÚMO Plzeň 3 vedením řízení o nařízení odstranění stavby "dvojdílná vrata" v k. ú. Křimice

Aktualizováno dne 17.07.2019 - 11:53

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Zahořanského potoka v ř. km 0,00 – 13,85 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Zahořanského potoka (ř. km 0,00 – 13,85) včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

Aktualizováno dne 17.07.2019 - 11:30

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Třemošná v ř. km 0,000 – 20,452 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Třemošná (ř. km 0,000 – 20,452) včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

Aktualizováno dne 17.07.2019 - 11:24

Bezúplatný převod účelové komunikace

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předána k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, Plzeň 326 00, IČO: 72053119 ...

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Rozšíření zemědělského areálu Bušovice” na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Rozšíření zemědělského areálu Bušovice” na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Bušovice) ...

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu” na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o vydání souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu” na životní prostředí dle ustanovení § 9a odst.1 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Brod nad Tichou) ...

Rozhodnutí o odvolání čj.PK-RR/2032/19 ze dne 10. 7. 2019

Rozhodnutí odvolacího orgánu čj. PK-RR/2032/19 ze dne 10. 7. 2019 o odvolání společnosti Klatovské reality s. r. o. ze dne 1. 4. 2019 proti územnímu rozhodnutí čj. OVÚP/1829/19/Ka ze dne 11. 3. 2019 vydaného v řízení vedeném u Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování (sp. zn. OVÚP/878/19/Ka), o umístění stavby "INSCZ 86005 Klatovy - 1. etapa, veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a. s." na pozemcích v katastrálním území Klatovy.     

Stránky