Jste zde

Úřední deska

Oznámení o postupu odvolacího orgánu

Oznámení o postupu odvolacího orgánu ve věci odvolání proti územnímu rozhodnutí MěÚ Sušice, odboru výstavby č. j. 731/18/rozhl. ze dne 7.11.2018 o umístění stavby "Revitalizace průmyslového parku Sušice"

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce zinkovny Bezdružice” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Rekonstrukce zinkovny Bezdružice” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Bezdružice) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení "Farma Libkov - výkrm brojlerů"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení, vydaného podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma Libkov – výkrm brojlerů“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost PH odbyt s.r.o., se sídlem Černíkov 37, 345 06  Kdyně, s přiděleným IČO 26405768.

Stránky