Doručení veřejnou vyhláškou- Opravné rozhodnutí - D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

25. března 2020 Ing. Alena Němečková

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k řízení o povolení výjimek podle ust. § 56 ZOPK, se na základě usnesení Ministerstva životního prostředí stal namísto Krajského úřadu Středočeského kraje místně příslušným orgánem ochrany přírody k rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů v ust. § 50 ZOPK pro stavbu části dálnice D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda.

Krajský úřad Plzeňského kraje tímto doručuje Opravné rozhodnutí k rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů v ust. § 50 ZOPK pro stavbu části dálnice D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda.

Vzhledem k velkému počtu účastníků je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou.

V případě doručování veřejnou vyhláškou (účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) je rozhodnutí v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu doručeno patnáctý den po jejím vyvěšení na úřední desce.

Originální text rozhodnutí naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení