Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“

26. listopadu 2019 Ing. Alena Němečková

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, tímto v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a odst. 3 správního řádu v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou“. 

Originální text tohoto dokumentu naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení