Dotační program Ochrana přírody 2020

obrazek
10. prosince 2019 15:07, Ing. Alena Bratková

Žádosti budou přijímány od 3. 2. 2020 do 23. 2. 2020. Postup podání žádosti a pravidla podpory jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace.
Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje (dále také jako „projekty“).

 Dotace budou poskytovány zejména na:
- praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti
- ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů
- údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
- výsadba geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů
- iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin
- údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody

Dotace se poskytuje jako neinvestiční.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků pro tento dotační program na rok 2020 činí 2.000.000 .
Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz


Kontaktní osoby:
Ing. Alena Bratková
telefon: 377 195 594, e-mail: alena.bratkova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení