Dotační program Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 - vyhlášení

obrazek
16. prosince 2019 14:33, Ing. Josef Kuželka

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4255/19 ze dne 09.12.2019 Pravidla dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“ (dále jen „program“).
Důvody podpory stanoveného účelu
• poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových
• vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru“ pro obyvatele i návštěvníky kraje
• podpora identity a prestiže regionálních lokalit

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty - tematické okruhy:
tematické okruhy v oblasti živé kultury:
1) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity – taneční, divadelní, filmové a literární
2) Hudba (včetně festivalů a soutěží)
3) Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl)
4) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR)
5) Západočeské baroko

tematické okruhy v oblasti historie a kulturního dědictví:

6) Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
7) Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví)
8) Významná výročí osobností v oblasti kultury a zásadních historických událostí spjatých s Plzeňským krajem v roce 2020 (např. r. 1945 – oslavy výročí osvobození)

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Sběr žádostí je stanoven v termínu od 15.01.2020 – 12.02.2020 do 17 hodin.

Vyplněná žádost v aplikaci eDotace je platná pouze ve stavu „podáno“. Žádosti, které zůstanou ve stavu „založeno“ a „vráceno k dopracování“ nebudou přijaty k dalšímu hodnocení.
Přijetí žádosti k hodnocení v tomto Programu vylučuje podání žádosti na stejný projekt do jiného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2020 vyhlášeného Plzeňským krajem.
Přijetí žádosti k hodnocení v jiném dotačním programu pro rok 2020 vyhlášeném Plzeňským krajem vylučuje podání žádosti na stejný projekt do tohoto Programu.
Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však z prostředků poskytnutých jako veřejná podpora nebo podpora de minimis). V případě, že je dotace poskytována na psaní, editaci, produkci, distribuci, digitalizaci či vydávání hudby ve smyslu ustanovení čl. 53 odst. 2 písm. f) Nařízení, bude příjemci poskytnuta dotace na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu pouze ve výši maximálně 70 % skutečně vynaložených celkových nákladů, zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však z prostředků poskytnutých jako veřejná podpora nebo podpora de minimis).

Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:
Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována v pondělí a ve středu v úředních hodinách do 05.02.2020.
Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

Kontaktní osoby – administrátoři dotace:

Mgr. Pavlína Steidlová (tematický okruh č. 1, 3, 4, 5, 6 a 8)
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: 377 195 799; 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz  

Bc. Zdeněk Valenta (tematický okruh č. 2 a 7)
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
Telefon: 377 195 474, 724 447 805
E-mail: zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz  

Mgr. Jana Stachová (tematický okruh č. 4)
Oddělení kultury - č. kanceláře 459
telefon.: 377 195 395; 773 353 690
e-mail: jana.stachova@plzensky-kraj.cz  

Helena Procházková (pouze obecné informace a formální náležitosti)
Sekretariát – č. kanceláře 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz  

Soubory ke stažení