Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 - vyhlášení

16. prosince 2019 13:31, Ing. Josef Kuželka
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4255/19 ze dne 09.12.2019 pravidla dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020“ (dále jen "program").

Důvody podpory stanoveného účelu:
• poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji
• oživení autorské literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu; podpora identity a prestiže regionálních lokalit
• podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu
• podpora autorské literární tvorby mladých a začínajících autorů
• podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty:
tematické okruhy:
• Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama)
• Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí)
• Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.) 

Znění Pravidel včetně nedílných příloh je uvedeno v přílohách.

Dotace bude příjemci poskytnuta na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu ve výši maximálně 90 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Zbytek nákladů hradí příjemce z ostatních zdrojů (nikoliv však veřejné podpory).

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Žádosti musí být podány nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Sběr žádostí je stanoven průběžně v termínu od od 15.01.2020 průběžně do 31.07.2020 do 14.00 hodin.


Konzultační místo a kontaktní osoby poskytující informace související s programem:
Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Škroupova 18
306 13 Plzeň.

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin.
Po, St 7:30-17:00; Út, Čt 7:30-15:15; Pá 7:30-14:00
Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy.
(Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele).

Kontaktní osoby – administrátoři dotace:
PhDr. Pavel Suk, Ph.D. (tematický okruh č. 1, 3)
Oddělení kultury - č. kanceláře 467
telefon.: 377 195 470; 734 524 010
e-mail: pavel.suk@plzensky-kraj.cz  

Mgr. Pavlína Steidlová (tematický okruh č. 2, 3)
Oddělení kultury - č. kanceláře 469
telefon: 377 195 799; 733 698 613
E-mail: pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz  

Kontaktní osoba pro obecné informace o Programu: (formální náležitosti)
Helena Procházková
Sekretariát vedoucí odboru – č. kanceláře 460
Telefon: 377 195 189
E-mail: helena.prochazkova@plzensky-kraj.cz  

Časový harmonogram programu:
16.12.2019 – vyhlášení a zveřejnění Programu
15.01.2020 – otevření aplikace pro podávání žádostí o dotace
31.07.2020 – uzávěrka podávání žádostí
24.08.2020 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Radě Plzeňského kraje
07.09.2020 – plánovaný termín projednání schválení dotací v Zastupitelstvu Plzeňského kraje
30.11.2020 – mezní termín pro předložení předtiskové přípravy díla
30.06.2021 – mezní termín pro dokončení realizace dotované akce a čerpání dotace
30.06.2021 – mezní termín pro předložení Závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace

Soubory ke stažení