Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019

27. července 2016

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019"

V příloze tohoto článku naleznete dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019", který ode dne 1. 1. 2020 nahrazuje Doporučené postupy.

08. ledna 2020

Zpráva o realizaci projektu v roce 2020

Průběžné zprávy o realizaci projektu budou v roce 2020 doručovány v následujících termínech: • za monitorovací období leden – březen 2020 nejpozději do 10. 4. 2020 • za monitorovací období duben – červen 2020 nejpozději do 10. 7. 2020 • za monitorovací období červenec – září 2020 nejpozději do 10. 10. 2020 • za monitorovací období říjen – prosinec 2020 nejpozději do 10. 1. 2021.

16. prosince 2019

Formuláře pro vyúčtování dotace z individuálního projektu Plzeňského kraje pro rok 2019

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“.

17. ledna 2017

Způsob zasílání avíza dle čl. XI odst. 21 smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Dle čl. XI odst. 21 smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků je příjemce finanční dotace (dále jen „Příjemce“) povinen v případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení odvodu, poukázat finanční prostředky bez výzvy neprodleně na účet poskytovatele finanční dotace, popřípadě ve lhůtě určené ve výzvě KÚPK, a to na č. ú.: 1053009898/5500 u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s.. Variabilním symbolem bude IČO Příjemce a specifickým symbolem bude identifikátor sociální služby Příjemce. Příjemce je povinen současně s realizovanou platbou zaslat avízo na Odbor ekonomický KÚPK elektronickou formou na e-mail: vladimira.vodvarkova@plzensky-kraj.cz a současně na Odbor sociálních věcí KÚPK elektronickou formou na e mail: lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz.

11. prosince 2019

Formulář pro Vyúčtování výdajů za rok 2019

S odkazem na kapitolu 6.3.2 Specifikum dokladovaných výdajů Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady je nutné doložit vyúčtování výdajů prostřednictvím formuláře Vyúčtování výdajů za rok 2019 nejpozději do 23. 1. 2020.