Informace poskytnutá dle zákona č. 106/1999 Sb., náklady na odstranění hvězdy z býv. sídla KV KSČ

06. února 2020 09:45, Mgr. Vladimír Král

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 23. 1. 2020 doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:
Žádost o informace - náklady na akci u příležitosti 17. 11. 2019 - odstranění hvězdy ze střechy budovy - bývalého sídla krajského výboru Komunistické strany Československa - Americká 42, Plzeň a dalších doprovodných akcí spojený s projektem ZÚROČENÍ a subjekty Johan a Panamo.
1. Zda-li bylo a jakým způsobem, jakým orgánem bylo schváleno uskutečnění této akce a případně v jakém poměru hlasů členů daného orgánu.
2. Jaké byly finanční náklady - podpora této akce ze strany Plzeňského kraje. Jak celkově, tak žádám o rozpis jednotlivých položek od přípravy, realizaci v samotný den - personální, technické zajištění včetně kulturního programu.
Zároveň žádám o vyčíslení nákladů na marketing a propagaci akci. Tím je myšleno veškeré propagování od sociálních sítí, zajištění přenosu, tak i všechny tištěné výstupy ve veřejném prostoru, tisku či audiovizuálních médiích.
3. Poskytl Plzeňský kraj finanční částku subjektu Johan, IC: 68783001, spojenou s realizací akce uvedenou v předmětu žádosti? V případě, že ano, prosím o sdělení její výše.
4. Poskytl Plzeňský kraj finanční částku subjektu PaNaMo, IČ: 26985641, spojenou s realizací akce uvedenou v předmětu žádosti? V případě, že ano, prosím o sdělení její výše.
5. V jaký vyši poskytl Plzeňský kraj finanční podporu subjektu Johan, IC: 68783001, za rok 2018 a 2019?
6. V jaký vyši poskytl Plzeňský kraj finanční podporu subjektu PaNaMo, IC: 26985641, za rok 2018 a 2019?"

K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám poskytujeme tyto informace:

1. Žádným orgánem Plzeňského kraje nebylo schvalováno uskutečnění jmenované akce.

2. Plzeňskému kraji nevznikly v souvislosti s akcí jiné náklady než ty uvedené níže v bodě 3.

3. Plzeňský kraj uhradil subjektu Johan, zapsaný ústav, IČ: 68783001, v rámci objednávky prezentace loga Plzeňského kraje (vyobrazení loga Plzeňského kraje na materiálech vyhotovených v souvislosti s akcí) částku 50 000 Kč.

4. Plzeňský kraj neposkytl subjektu PaNaMo, IČ: 26985641, žádnou částku spojenou s realizací akce uvedené v předmětu žádosti.

5. Plzeňský kraj poskytl finanční podporu subjektu Johan, zapsaný ústav, IČ: 68783001 v letech:
- 2018: 

  • v rámci dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018“ na akci „NA HRANICI 2018“ ve výši 80 000 Kč 
  • v rámci dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ na akci „DRAMACENTRUM 2018“ ve výši 40 000 Kč

- 2019: 

  • v rámci dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ na akci „Dramacentrum 2019“ ve výši 35 000 Kč
  • v rámci dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ na akci „NA HRANICI 2019 – Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit“ ve výši 90 000 Kč

6. Plzeňský kraj poskytl finanční podporu subjektu PaNaMo, IČ: 26985641 v letech:
- 2018: 

  • v rámci dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ na akci „Můj život s... (7. ročník)“ ve výši 30 000 Kč
  • na základě individuální žádosti o dotaci na akci „Divadelní léto pod plzeňským nebem“ ve výši 200 000 Kč

- 2019: 

  • v rámci dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ na akci „Můj život s... (8. ročník)“ ve výši 40 000 Kč

informace o žádostech o dotace podaných v rámci vypsaného dotačního titulu a o individuálních žádostech o dotace a o přidělených dotacích je rovněž možné zobrazit na stránkách: https://dotace.plzensky-kraj.cz/ pod záložkami „ŽÁDOSTI“ a „INDIV. ŽÁDOSTI“.