Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí o přestupcích podle zákona o státní památkové péči

19. února 2020 Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 31. 1. 2020 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáno bylo „poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut v roce 2019 ve smyslu ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.:

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2019 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona

2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2019 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu v § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona“

KÚPK k předmětu žádosti sdělil, že v průběhu roku 2019 nebylo vedeno žádné řízení, tj. KÚPK v roce 2019 nevydal ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám žádné rozhodnutí/usnesení o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a g) a § 39 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.