Informace poskytnuté dle InfZ - seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy - protiprávní jednání na sociálních sítích

11. listopadu 2019 10:44, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 16. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme):

- Číslo jednací správního řízení, které bylo na základě daného podnětu vedeno
- Přesné znění výsledku daného správního řízení včetně výše uvedené sankce
- Seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy vedených pro skutek spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Twitter, Instagram a Youtube, v roce 2019 (do dne doručení této žádosti), včetně čísel jednacích, včetně způsobu rozhodnutí ve věci, bylo-li již rozhodnuto

Na základě výzvy žadatel upřesnil žádost následovně (citujeme):

„dle vaší odpovědi na předchozí podnět by se mělo jednat o následující spis: Naše č. j.: PK-VVŽÚ/6923/19, Spis. zn.: ZN/1393/VVŽÚ/19“.

KÚPK sdělil k jednotlivým bodům žádosti na základě jejího upřesnění následující:

- správní řízení bylo odborem vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK vedeno pod sp. zn. ZN/1393/VVŽÚ/19;
- v tomto bodě žádosti KÚPK vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti;
- sp. zn. ZN/1393/VVŽÚ/19 - bylo zjištěno porušení zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a uložena sankce.