Kam míří trh práce, jaké změny ho čekají a jak jim čelit?

obrazek
03. prosince 2019 11:02, aktualizováno 27. dubna 2020 06:53, Mgr. René Zeithaml

V úterý 26. listopadu 2019 se v sále plzeňské Techmania Science Center uskutečnila výroční konference Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje. Na akci se sešlo na 80 zástupců partnerských firem, škol a institucí, aby společně zhodnotili další rok spolupráce v rámci platformy Paktu a vytyčili si cíle pro rok nadcházející.

Za Plzeňský kraj se akce zúčastnili náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová a náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo Grüner. Svým příspěvkem konferenci obohatili také náměstek pro zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek a Thomas Würdinger z pobočky Úřadu práce v bavorském Weidenu.

V letošním roce jsme společně zpracovali a poskytli partnerům tři zajímavé regionální studie týkající se zaměstnanosti. Konkrétně se jednalo o analýzu nabídky a poptávky po pracovní síle, hodnocení vývoje počtu a struktury absolventů středních a vysokých škol, těsně před dokončením je přehled stavu spolupráce firem a škol. Závěry těchto prací jsou inspirací pro realizaci konkrétních opatření,“ shrnuje aktivity Paktu za uplynulý rok ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík a doplňuje: „Velkou pozornost jsme věnovali tématu předčasných odchodů ze vzdělávání, které se v rámci kraje nevýrazněji projevují v okrese Tachov. Cílem navrženého regionálního projektu je snížení podílu studentů, kteří opouštějí školu, aniž by složili závěrečnou zkoušku.“ Podle Filipa Uhlíka vyvolalo ohlas zaměstnavatelů i představení závěrů studie o absolventech škol v našem kraji, které mj. potvrdily úspěšnou podporu technických oborů. Partneři se shodli například na příležitosti integrace některých souvisejících vzdělávacích oborů, o které jednotlivě dlouhodobě klesá zájem, ale na trhu práce jsou dnes i v budoucnu dobře uplatnitelné. Jasnou společnou prioritou zaměstnavatelů i partnerů z veřejných institucí je zájem na růstu atraktivity Západočeské univerzity, která by měla přilákat více studentů z jiných regionů v ČR i v zahraničí.

V průběhu konference byly představeny zajímavé zkušenosti z jiných evropských regionů. Ředitel úřadu práce ve Weidenu ilustroval současné změny na trhu práce v sousedním Bavorsku, nabídl například údaje o důsledcích poklesu výkonů firem v odvětví automobilového průmyslu nebo efektech digitalizace na zaměstnanost. Předmětem zájmu firem i zástupců škol byly prezentované zahraniční zkušenosti týkající se předvídání budoucích požadavků trhu práce na kompetence zaměstnanců. „Soustředit se na podporu spolupráce škol a firem právě v oblasti hledání společné shody na potřebných kompetencích vnímám jako velkou příležitost pro Pakt zaměstnanosti,“ konstatuje zástupce Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Zdeněk Mužík. 

Hlavní analytik Paktu Pavel Beneš na akci představil výstupy projektu KOMPAS, který je zaměřený na predikci vývoje trhu práce „Díky prognózám trhu práce můžeme dopředu odhadnout, jakým směrem se bude vývoj na pracovním trhu ubírat a můžeme se na tyto změny alespoň částečně připravit,“ vysvětluje Pavel Beneš. Náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová k tomu podotýká: „Abychom mohli být prosperujícím regionem budoucnosti, je zapotřebí, aby na tyto změny reagovalo zejména naše vzdělávání. Proto se i ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti chceme zaměřovat mj. na modernizaci obsahu vzdělávání v jednotlivých oborech, podporu spolupráce firem se školami a vyšší podíl praktické přípravy. Věnovat se chceme také podpoře celoživotního vzdělávání.“ 

Nejvýznamnějším cílem Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje pro rok 2020 je zahájení prací na Strategii rozvoje lidského kapitálu a zaměstnanosti a maximální zapojení partnerů do její přípravy. Garantem tohoto úkolu je Plzeňský kraj. „Věřím, že vzájemná spolupráce a důvěra mezi partnery výrazně přispěje ke kvalitě Strategie a proveditelnosti navržených projektů,“ shrnuje plán Paktu na rok 2020 Ivana Bartošová.

Veškeré informace o Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje jsou k dispozici na webu www.pzpk.cz.


Galerie