Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení limitu těžby v lomu na hrubou kamenickou výrobu v Tisu u Blatna ” podle zákona č. 100/2001 Sb.

26. března 2020 Ing. Žaneta Dvořáková
Na základě ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení limitu těžby v lomu na hrubou kamenickou výrobu v Tisu u Blatna”.
Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 26. 3. 2020 do 25. 4. 2020 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 25. 4. 2020 písemné vyjádření.
Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/EIA), pod kódem záměru PLK1931.
Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení