Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Plískov

20. listopadu 2019 Miloslava Procházková


PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/202/IM/19


P r o d e j   p o z e m k u


Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119,
a to pozemek:

- parc. č. 781/5 o výměře 5 m2,
který vznikl na základě geometrického plánu č. 228-55/2019 vyhotoveného Markem Hasmanem, geodetická kancelář, Nerudova 110, 268 11 Hořovice, oddělením z pozemku parc. č. 781/1, zapsaného na LV č. 136 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec a k. ú. Plískov.

V Plzni dne 20. 11. 2019


JUDr. Michal Bouřa, MBA v.r. 

vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení