Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

29. června 2020 Zuzana Voráčková

Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí byla dne 25. 6. 2020 doručena informace o návrhu koncepce "REVIZE FUNKČNOSTI PROPOJENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTENCIÁLNÍCH MOŽNOSTÍ NOVÝCH PROPOJENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV V OBDOBÍ SUCHA" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, kterou zaslalo Ministerstvo životního prostředí České republiky v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Tato koncepce představuje aktualizaci platného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky v oblasti vodárenství a řeší problematiku zásobování obyvatel pitnou vodou v rámci celé ČR.

Podle § 10f odst. 5 zákona můžou dotčené orgány a dotčené územně samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k návrhu uvedené koncepce ve lhůtě do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání jejího návrhu na adresu Ministerstva životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP259K.

Podrobnosti ke zveřejněnému návrhu jsou uvedeny v příloze.

Soubory ke stažení