Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Stříbro – hala Terra“

22. listopadu 2019 Ing. Žaneta Dvořáková
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán”) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) vydal v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Stříbro – hala Terra”.
Záměr naplňuje dikci bodu 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 tis. m2.), kategorie II, a bodu 109 (Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.
V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl správní orgán tak, že záměr „Průmyslový park Stříbro – hala Terra“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Do rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1917.
Originální text rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Průmyslový park Stříbro – hala Terra” rovněž naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení