Rozhodnutí - ZZŘ doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb.

obrazek
14. září 2020 16:53, Ing. Jan Beneš
Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Záměr naplňuje dikci bodu 69 (Zařízení k chovu hospodářských zvířat s kapacitou od stanoveného počtu dobytčích jednotek. (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti. – 50 DJ).), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl správní orgán tak, že záměr „Stavba hal pro výkrm kuřat – farma Otín" nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Do rozhodnutí lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1938. 

Soubory ke stažení