Sekání travních porostů a pastva ve zvláště chráněných územích PK

08. ledna 2020 Ing. Lenka Pivoňková
Managementová opatření na travních porostech ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje – výzva k podání cenové nabídky (veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou zakázky od 5 000 do 100 000 Kč u jednotlivých lokalit).

Plzeňský kraj plánuje v roce 2020 v souladu s ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
• zajistit sekání travních porostů v 19 zvláště chráněných územích Bejkovna, Dolejší dráhy, Hrádecká bahna, Hůrky, Kamenný rybník, Louka u Šnajberského rybníka, Luňáky, Maršovy Chody, Milčice, Na Volešku, Novoveská draha, Petrovka, Polánecký mokřad, Pučanka, Racovské rybníčky, Svaté Pole, V Morávkách, Vojovická draha, Žďár u Chodského Újezda,
• zajistit sekání rákosí ve zvláště chráněném území Luňáky,
• zajistit podzimní pastvu ovcí, příp. koz ve zvláště chráněném území Novoveská draha a V Morávkách.
Rozsah opatření, termíny plnění pro jednotlivá území a podmínky objednávky jsou blíže popsány v přílohách. Umístění jednotlivých zvláště chráněných území lze nalézt na webových stránkách Plzeňského kraje http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/ochrana_prirody/ v mapové službě: „Chráněná území, přírodní parky, památné stromy a NATURA 2000“ (ve skupině map životní prostředí).
V případě zájmu o provedení prací zašle zájemce cenovou kalkulaci pro každé jednotlivé území zvlášť (u plátců DPH cenu včetně DPH), kontaktní údaje a kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo dokladu o oprávnění k podnikání, u spolků kopii stanov a doklad uvádějící osobu, která je oprávněna za spolek jednat, poštou na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, ing. L. Pivoňková, Škroupova 1760/18, 306 18 Plzeň nebo mailem na adresu lenka.pivonkova@plzensky-kraj.cz do pondělí 17. 2. 2020. S případnými dotazy se lze obracet na ing. L. Pivoňkovou, tel. 377195 342. 
Vybranému dodavateli v případě, že provede všechny práce řádně a včas, bude v případě jeho zájmu zakázka přednostně nabídnuta i v následujícím kalendářním roce – v roce 2021, příp. 2022. Cena bude navýšena o průměrnou výši inflace předcházejícího roku dle údajů Českého statistického úřadu.

Soubory ke stažení