Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26 na území Plzeňského kraje.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22 Horažďovice, průtah

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 v obci Horažďovice, za účelem realizace stavebních prací – rekonstrukce silnice I/22 včetně inženýrských sítí (SO 302 Kanalizace, SO 304 Kanalizační přípojky, SO 301 Vodovod, SO 303 vodovodní přípojky, SO 501 přeložka STL plynovodu, SO 401 Veřejné osvětlení.

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/21

Krajský úřad Plzeňského kraje odbor dopravy a SH stanovil místní úpravu provozu na nově vybudované silnici I/21 a stávající silnici I/21 u obce Bezděkov, zrušením stávajícího svislého dopravního značení na stávající silnici I/21, kolidujícím s navrženou místní úpravou provozu, a doplněním svislého a vodorovného dopravního značení po dokončení stavby „I/21 Nová Hospoda – Kočov, přeložka, 2. stavba“ a uvedení do provozu nově vybudované silnice I/21

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/21 v místě mimoúrovňové křižovatky s dálnicí D 5 EXIT 128 Bor v termínu od 27.8.2020 do 4.11.2020, v souvislosti s realizací stavby "Dálnice D5-oprava dálnice v km 124,500-135,350 P + oprava MÚK Mlýnec - B etapa".

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 Plzeň

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v k. ú. Plzeň (v extravilánu), za účelem provádění stavebních prací – pokládka mikrokoberce.