Stanovisko k návrhu Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá

30. června 2020 Ing. Jiří Soutner

Na základě „návrhu Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá“, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí, po posouzení vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a vydáním souhlasného stanoviska k záměru „I/21 planá – Trstěnice, přeložka (západní varianty)“, krajský úřad jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g uvedeného zákona:SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá


a stanoví následující požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace Změny č. 2 územního plánu Chodová Planá na životní prostředí a veřejné zdraví:

• Minimalizovat zásahy do stávajících hodnotných ekosystémů, vodních ploch a vodních toků, resp. zásahy do VKP
• Minimalizovat trvalé zábory ZPF I. a II. třídy ochrany
• Minimalizovat zásahy do stávající zeleně a následně upřednostňovat sadové úpravy
• Zachovávat a rozvíjet územní systém ekologické stability
• Podporovat ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
• Zabezpečit dostatečnou migrační propustnost pro volně žijící živočichy a pro osoby
• Podporovat a zajišťovat podmínky pro zasakování dešťových vod
• V rámci výstavby a provozu preferovat využívání technologií šetrných k životnímu prostředí
• V navazujících řízeních zajistit v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech dodržení hygienických limitů pro hluk. V případě překračování hlukových limitů je nezbytné realizovat opatření ke snížení hluku.

Se stanoviskem SEA se lze seznámit na internetových stránkách www.cenia.cz/sea, pod kódem záměru PLK008S.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení