Úřední deska

26. února 2020

Vyhlášení výběrového řízení v oboru – fyzioterapeut- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Tachov s rozšířenou působností

dle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

26. února 2020

Vyhlášení výběrového řízení v oboru gynekologie a porodnictví - ambulantní péče oblast Plzeň-město

podle ustanovení § 47 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

25. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 21 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 21 integrovaného povolení pro zařízení "Teplárna" provozovatele Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 49 79 04 80.

25. února 2020

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín"

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín". Provozovatelem je společnost Lubská zemědělská, a.s., se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, s přiděleným IČO 25245571.

24. února 2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Zahořanského potoka v ř. km 0,00 - 13,85

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí stanovuje podle § 66 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, záplavové území významného vodního toku Zahořanského potoka od ústí do vodního toku Zubřina po pramen (ř. km 0,00 - 13,85).