Úřední deska

19. února 2020

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2020/021378-G

Nařízení o ukončení mimořádných veterinárních opatření stanovených Nařízením č.j. SVS/2018/039334-G ze dne 28. 3. 2018, ve znění Nařízení č.j. SVS/2019/024048-G ze dne 19. 2. 2019.

19. února 2020

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice"

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení pro zařízení "Skládka tuhého komunálního odpadu Štěpánovice" dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Dehtín, Štěpánovice) ...

18. února 2020

Oznámení zahájení územního řízení - silnice I/22 průtah Kocourov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, zahájil územní řízení ,,silnice I/22 průtah Kocourov".

17. února 2020

Zahájení zjišťovacího řízení k záměru "NOVARES - rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „NOVARES rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Klatovy, k.ú. Janovice nad Úhlavou) ...

14. února 2020

Výsledek výběrového řízení pro obor všeobecné praktické lékařství- ambulantní péče pro území správního obvodu obce Rokycany s rozšířenou působností

dle § 46-52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů