Úřední deska

Oznámení veřejnosti o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Dočasná mobilní betonárna Holostřevy ”

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Dočasná mobilní betonárna Holostřevy” podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Hadovky v ř. km 0,000 - 21,110

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí stanovuje záplavové území významného vodního toku Hadovky od ústí do Úterského potoka až po hranici Plzeňského kraje (ř. km 0,000 – 21,110) a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „AMESIDE“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „AMESIDE“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Plzeň-město, k.ú. Plzeň) ...

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov prasat Vysoká, a.s., Dobřany“

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, pro zařízení „Farma pro chov prasat Vysoká, a.s., Dobřany“. Provozovatelem tohoto zařízení je společnost Vysoká, a.s., se sídlem Vysoká 1035, 334 41 Dobřany, s přiděleným IČO 45359288.

Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Návrh koncepce