Vyhlášení dotačního titulu "Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020"

obrazek
10. prosince 2019 12:45, Mgr. Barbora Štychová

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4273/19 ze dne 9. 12. 2019 dotační titul „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“. Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 10. 2. 2020.
Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mezinárodní projekty a výměny mládeže jsou realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje, Koncepcí podpory mládeže na období 2014 – 2020, strategií Evropské unie pro mládež na období let 2019-2027 a rovněž navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži, která byla přijata Evropskou komisí 21. 11. 2001.
Podrobnosti k dotačnímu programu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.


Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 17. 1. 2020 do 10. 2. 2020.


Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 1.500.000 Kč.


Kontaktní osoba:
Mgr. Barbora Štychová
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 745
e-mail.: barbora.stychova@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení