Vyhlášení dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“

02. ledna 2020 10:51, aktualizováno 09. ledna 2020 08:19, Mgr. Dominika Strolená

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4311/19 ze dne 30. 12. 2019 dotační titul „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“.

Termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci je 10. 2. 2020.

Program je vyhlášen s cílem podpořit sportovní a tělovýchovnou činnost na území Plzeňského kraje. Prioritou programu je podpora sportovní infrastruktury a dostupného vybavení pro pohyb a sport v Plzeňském kraji.
• poskytnutí podpory na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou v užívání nebo vlastnictví Plzeňského kraje, obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu
• přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji
• podpora sportovních zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností
• podpora organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí  a mládeže na území Plzeňského kraje
• podpora infrastruktury a sportovního vybavení osob se speciálními potřebami, zlepšení přístupnosti sportovních zařízení handicapovaným sportovcům
Dotační titul je v souladu se strategickým dokumentem Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji, schváleným usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 669/18 ze dne 11. června 2018.

Podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eD (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 1. 2. 2020 do 10. 2. 2020.

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 15.000.000 Kč.

Kontaktní osoba:

Mgr. Dominika Strolená
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 101
e-mail: dominika.strolena@plzensky-kraj.cz


Soubory ke stažení