Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o činnosti vodoprávního úřadu Přeštice

05. března 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová

Dne 11. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „žádám o poskytnutí informace o činnosti vodoprávního úřadu Přeštice, a to kolik podnětů na nečinnost vodoprávního úřadu v Přešticích řešil krajský vodoprávní úřad v roce 2016, 2017, 2018 a 2019. Kolik opatření ve smyslu § 80 správního řádu v tomto období krajský vodoprávní úřad učinil? Kolik z opatření se dotýkalo řízení spadajících do území obce Předenice?“

K žádosti KÚPK sdělil následující:

K žádosti o opatření proti nečinnosti vodoprávního úřadu Městského úřadu Přeštice ve smyslu § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme požadované informace zpracované v níže uvedené tabulce: