Zákon o realitním zprostředkování zavádí novou vázanou živnost

04. března 2020 Bc. Alena Šulcová

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se zavádí nová pravidla pro vykonávání činnosti realitních zprostředkovatelů. Činnost realitního zprostředkovatele se novou právní úpravou zařazuje do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a pro její získání a provozování se stanovuje odborná způsobilost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe, nebo v profesní kvalifikaci. Dále se zavádí povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Odlišně od všeobecné podmínky bezúhonnosti podle § 6 živnostenského zákona je v zákoně o realitním zprostředkování koncipována také bezúhonnost, kterou musí splňovat realitní zprostředkovatel a je-li právnickou osobou, musejí být bezúhonní jeho skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Zatímco doposud patřila činnost realitního zprostředkovatele pod volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obor č. 58 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí od 3. března 2020 náleží pod novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“. 


Odborná způsobilost pro získání živnostenského oprávnění k této vázané živnosti:


a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,


b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu, 1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem akreditovaném ústavu,


c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo


d) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*)
*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů“


Přechodná ustanovení – ve vztahu k transformaci živnostenského oprávnění


Podnikatel, který byl ke dni 3. 3. 2020 oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci volné živnosti a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona (tj. do 3. 9. 2020 včetně) ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Uvedené ohlášení živnosti nepodléhá správnímu poplatku.Odborná způsobilost pro faktické vykonávání vázané živnosti

Vázaná živnost „Realitní zprostředkování“ je zařazena do přílohy č. 5 živnostenského zákona, kterou tvoří seznam živností, jejichž výkon je podnikatel podle § 7 odst. 6 živnostenského zákona povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími zde uvedenou odbornou způsobilost:


a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo, v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,


b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,


c) profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání*),


d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo


e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu**)


*) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přechodná ustanovení – ve vztahu k příloze č. 5 živnostenského zákona
Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění povinností stanovených v § 7 odst. 6 živnostenského zákona nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. nejpozději do 3. 3. 2022.