Závěr zjišťovacího řízení "Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky"

25. listopadu 2019 Ing. Jiří Soutner

Na podkladě oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo Ministerstvo životního
prostředí s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 k zákonu č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) zjišťovací řízení
ve smyslu § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:


„Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky“ nebude mít
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována dle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení