Závěr ZŘ „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany- Chotěšov (mimo)"

15. ledna 2020 Ing. Jiří Soutner

Ministerstvo životního prostředí (dále také „ministerstvo“) jako příslušný úřad podle § 3
písm. f) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 21 písm. c) zákona,
na základě provedeného zjišťovacího řízení v souladu s § 7 zákona záměru „Modernizace trati
Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov
(mimo)“ (dále také „záměr“) dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, informací uvedených
v oznámení záměru a obdržených písemných vyjádření k oznámení záměru, rozhodlo podle § 7
odst. 6 zákona, za použití §§ 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, takto:

Záměr
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také „životní prostředí“)
a nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA
(Česká informační agentura životního prostředí) http://www.cenia.cz/eia i na stránkách
Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia kód záměru OV3080.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení