Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území vodního toku Radbuzy v ř. km 6,900 - 93,800 a výzva k podání připomínek

31. července 2020 10:50, Ing. Milan Janko

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a s § 66 odst. 7 vodního zákona zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Radbuzy (ř. km 6,900 – 93,800), včetně vymezení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

S dokumentací ke změně stanovení záplavového území Radbuzy se lze seznámit na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje a na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, kanc. č. dveří 354. Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území je v souladu s § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž na adrese:
http://www.plzensky-kraj.cz/uredni-deska
https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Radbuza.zip

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18,
306 13 Plzeň, ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním je uveden v příloze.
Mapové podklady jsou k dispozici na https://mapy.plzensky-kraj.cz/download/Radbuza.zip.

Soubory ke stažení