Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a mezinárodní oblasti povodí Dunaje

23. prosince 2019 Mgr. Martin Pták

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady pořizuje dle ust. § 24 odst. 10 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, národní plány povodí, dle § 24 odst. 13 vodního zákona pak správci povodí pořizují dle své působnosti a ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady plány dílčích povodí.

Součástí přípravných prací pro zpracování plánů povodí je dle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí, který je nutno zveřejnit k připomínkám uživatelům vody a veřejnosti, a to nejméně 2 roky před začátkem období, kterého se budou plány týkat.

Podle ust. § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, se výsledky přípravných prací podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zveřejňují po dobu 6 měsíců ode dne zveřejnění k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, jejichž územní působnosti se příslušná mezinárodní oblast povodí na území České republiky týká, a to v listinné a elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky bude zveřejněný uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám v době od 20. 12. 2019 do 22. 6. 2020.

Připomínky k návrhům předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí je možno podávat písemně na adresu: Ministerstvo zemědělství, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, či elektronicky na e-mailovou adresu: pp@mze.cz.

Území Plzeňského kraje se nachází zejména v mezinárodní oblasti povodí Labe (cca 94 % rozlohy kraje) a částečně v mezinárodní oblasti povodí Dunaje (cca 6 % rozlohy kraje). Předběžné přehledy významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a mezinárodní oblasti povodí Dunaje jsou zveřejněny v příloze tohoto článku.

Kompletní podklady (včetně všech tabulkových a mapových příloh) jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství na následujícím odkazu: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/x3-planovaci-obdobi/zverejnene-informace/navrhy-predbeznych-prehledu-vyznamnych.html.

Soubory ke stažení

  • VHP_LABE_TEXT.pdf (1,5 MB) - Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe
  • VHP_DUNAJ_TEXT.pdf (1,2 MB) - Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Dunaje