Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemku v k. ú. Hradiště u Kasejovic

20. listopadu 2019 Renáta Sejáková

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/179/IM/19

P r o d e j    p o z e m k u  

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemek, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 306 13 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemek:

- parc. č. 2152/2 o výměře 38 m2,

který vznikl na základě geometrického plánu č. 163-38/2019, vyhotoveného společností GEODÉZIE BLATNÁ, Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná, oddělením z pozemku parc. č. 2152, zapsaného na LV č. 234 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec Hradiště a k. ú. Hradiště u Kasejovic.


V Plzni dne 20. 11. 2019 JUDr. Michal Bouřa, MBA v. r.
vedoucí odboru investic a majetku Originál dokumentu ve verzi pro tisk naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení