Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší” dle zákona č. 100/2001 Sb.

obrazek
23. listopadu 2022 09:05, Ing. Ivana Vojtajová

Na základě ust. § 16 zákona oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „CTPark Plzeň - Kasárny Zátiší”.
Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 23. 11. 2022 do 23. 12. 2022 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.
Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 23. 12. 2022 písemné vyjádření.
Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Na připomínky, které budou uplatněny po stanovení této lhůty, nebude brán zřetel.
Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), pod kódem záměru PLK2010.

Originální text dokumentu naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení