Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Pilsen City Business Park” – doručované veřejnou vyhláškou

obrazek
26. května 2023 14:07, Ing. Dominika Holá

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán”) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) vydal v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Pilsen City Business Park”.
Záměr naplňuje dikci bodu 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu - 10 tis. m2), kategorie II, přílohy č. 1 zákona.
V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl správní orgán tak, že záměr „Pilsen City Business Park” nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Do rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/EIA), pod kódem záměru PLK2024.

Originální text rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Pilsen City Business Park” rovněž naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení