Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice” – doručované veřejnou vyhláškou

obrazek
04. července 2024 14:41, Ing. Dominika Holá

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán”) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) vydal v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice”.
Záměr svou kapacitou přesahuje 25 % ze stanoveného limitu v bodě 14 (celková hloubka jednotlivých vrtů pro skupinový vodovod bude 63-70 m vůči limitu 200 m), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zároveň se záměr nachází v CHKO Brdy, proto se jedná o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl správní orgán tak, že záměr „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice” nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.
Do rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách České informační agentury životního prostředí (Informační systém EIA (cenia.cz)), pod kódem záměru PLK2057.

Originální text rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Vrty HJ-4, HJ-5 a HJ-6 a jejich připojení do vodovodní soustavy podzemních zdrojů ÚV Strašice” rovněž naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení