Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I" dle zákona č. 100/2001 Sb.

obrazek
24. května 2023 16:48, Ing. Jan Beneš

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, vydal závěr zjišťovacího řízení (dále jen ZZŘ) k záměru "Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Záměr naplňuje dikci bodu 79 (Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (b). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (a) nebo s kapacitou od stanoveného limitu (b). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (c). – a) 5 ha, b) 10 tis. t/rok, c) x) a dikci bodu 56 (Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu. – 2 500 t/rok), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Vejprnice I a rozšíření DP Vejprnice I“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bude posuzován podle zákona.

Do ZZŘ lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK2022.


Soubory ke stažení